Кесини юлгюсю бла кёллендире

Быйыл Устазны бла насийхатчыны жылы болгъаны бла байламлы сабийлени окъутуугъа бла юйретиуге къыйын салгъан адамланы уллу хурмет бла сагъыннганлай турабыз. Бюгюн  окъуучуларыбызны жашауун устазлыкъ бла байламлы этген бызынгылы къызыбыз Аттоланы Каира бла шагъырей этерге сюеме.  

Каираны тамата эгечи Зухура бла уа бек татлы тенгле болуп къоншулукъда жашагъанбыз . Жюрек тазалыкъ, тюз ниетлилик ата-анадан къан бла сингнген эди алагъа. Зухура да кёп жылланы  Бедикде къайын юйде жашап, школда ишлеп тургъанды, ызы бла Кенжеге юйюрю бла кёчюп, анда 20-чы номерли школда малкъар тилден бла адабиятдан дерсле берип тургъан эди. Алай ол арабыздан замансыз кетгенди. Аны элде  жашагъанла бюгюн да унутмайдыла. 

Каира да талай жылны  Бызынгыны школунда ишлеп тургъанды, окъууун бошагъандан сора, Шауаланы Зейдуллах бла юйюр къурап, Тырныауузгъа кёчедиле. 2000-чи жылдан бери ма анда  6-чы номерли школда ишлеп турады. 

Аны  бетинден жарыкълыгъы  таймайды. Тюбесенг, андан келген нюрюн кёресе, ол жюрегинге жарыкъ сезим келтиреди. Каираны юсюнден биргесине ишлегенле, окъутхан сабийлери, ата-анала да ариу айтадыла. Аны айырмалы ишин районну эм школну таматалары да махтау бла белгилейдиле. Элбрус районну билим бериу бёлюмюню таматасыны орунбасары, Ахкёбекланы Къайтмырзаны къызы Жансуратны айтханын юлгюге келтирсек да, тамам сунама. 

– Каира да, мен да узакъ тау элден – Бызынгыдан – Тырныауузгъа тюшгенбиз. Мында бир эллим деп, бек кёлленеме эмда аламат адам болгъаны бла ёхтемленеме. Аны арабызда махтасала, «Башха тюрлю болургъа амалы да жокъ эди, ол аламат атаны бла ананы  къолунда ёсгенди», – деучюме. Ол кеси окъутхан сабийлени жетишимлерине къууанады. Хар бирине жюреги бла къайгъырады.Къадарлары иги болсала сюеди. «Устаз, дерсин билип, иги окъутхандан тышында да, кеси юлгюлю болургъа керекди»,-дейди эмда ол жорукъгъа табынады, -дейди Жансурат.

Каираны дагъыда бир жашау жоругъу – устаз, замандан артха къалмай, бир атлам алгъаракъ барыргъа керекди. Ол да тюздю, нек дегенде сабийлени соруулары кёп болуучудула, устаз алагъа жууапларгъа борчлуду. Ол себепден жангы китап, журнал, газет да дайым окъугъанлай турады.

Анга окъуучулары аны ючюн ыразыдыла. Окъууларын бошап,  бирер жерде орналсала да, устазлары бла байламлыкъны тас этмейдиле.  «Ол заманда къыйыныбыз зыраф болмагъанды деп, бютюнда къууанама. Ол байламлыкъны мен сезгенлей турама. Тышына кетип ишлеген, жашагъан сабийлени ата-аналарына тюбесенг, ала да жюрек ыразылыкъларын билдирселе, бек хычыуун кёрюнеди»,- дейди Каира.

Ол баш иеси Зейдуллах бла эки ариу сабий ёсдюредиле.Бек баш жорукъгъа таулу  намыс-адетни  санап, аны аланы акъылларына сингдирирге итинедиле. Къызлары Оксана Къабарты-Малкъар къырал университетни медицина бёлюмюн къызыл диплом бла бошап,  Москвада  ординатурадан ётгенди. Бусагъатда ара шахарны  Перинатал арасында  неонатолог-реаниматолог болуп ишлейди. Жашлары  Камил Владикавказда Тау-металлургия институтну  бошап, усталыгъы бла Северде урунады. 

Шауаланы Разият.
Поделиться: