Сабийлени сейирлерин эм башха сала

Белгили жазыучу Лев Толстой айтханлай, сабий туугъан заманындан башлап беш жылына дери дуниядан  кесини акъылына да, сезимлерине да кёп зат алады. Ол сёзле сабий садланы ишлерин къалай къураргъа кереклисини юсюндендиле дерге боллукъбуз.  Нек дегенде инсан энчилик бу кезиуде къуралады. 

Хасанияда бюгюнлюкде юч сабий сад ишлейди. Барысына да башчылыкъ Ёлмезланы Зайнаф таматалыкъ этеди. Бу элде биринчи 39-чу номерли сабий сад ачылгъанлы 63 жыл болады. Ол кезиуню ичинде бери жюрюгенлени саны эки мингден артыкъгъа жетгенди.

- Бизни сабий садыбыз  бек жылыды. Бизге келгенле уллу юйюрчасыз деп ыспас этедиле. Ата-анала балаларын къоюп кетселе, жюреклери тынч болгъанын билдиредиле, - дейди сабий садха таматалыкъ этген Аталаны Надежда.

Эки жыл мындан алгъа уа, мында жангы корпус ачылгъанды. Анда 20 сабий турурча 3 къауум орналгъанды. Бу группалагъа жыл  санлары 1,5-3-ге жетгенлени аладыла.

- Бу къошакъ мекямны бизге ишлегенлери ючюн сау болсунла. Полларыбыз жылы, жатхан жерлери да башха. Сабийге не керек эсе да, хар зат да барды. Алгъын а жукълагъан да, ойнагъан да, ашагъан да бир отоуда этерге тюше эди.

Андан башха да мында спорт жаны бла сабийлени айнытыр ючюн уллу спорт зал ишлегендиле. Мында шёндюгюлю инвентарь да, тюрлю-тюрлю спорт керекле да бардыла.

Юйретиучю Таумырзаланы Лариса айтханнга кёре, дерслени жорукълагъа бла излемлеге кёре бардырадыла. Бир кюннге оюнладан башха да, эки дерс ётдюредиле. Сёз ючюн, гитчелени араларында иги сёлашалмагъанла бар эселе, ала бла тил бла байламлы кюрешедиле, уллуракъла бла уа харфланы, санауланы, тюрсюнлени ётедиле.

Хар сабийге да энчи къаралады. Ол сейир тюйюлдю.  Мындагъы юйретиучюлени уллу сынамлары барды. Кёпле мында 30 жылдан кёп ишлейдиле.

- Бир-бир жангы келген сабийле кёбюсюнде хапар айтмай эдиле. Шёндю уа жырларгъа да, назмучукъла да айтыргъа кюрешедиле. Битеу сабийле сюйюп жюрюйдюле, - дейди Хасанияны 74-чю номерли сабий садыны юйретиучюсю Глашланы Надия.

Балала ким боллукъларын сабий замандан бери да биледиле. Сёз ючюн, къызчыкъла акъ халатчыкъла кийип, неда поворлача, сабий сауутла бла хайырлана, азыкъчыкъ этедиле, бирлери уа чачла бла кюреширге сюедиле. Жашчыкъла уа полициячы неда пожарный формаланы бек сюедиле, дейдиле воспитательле. Хар группада да жыл санларына кёре илляула бардыла.

Эрттен ашдан сора сабийле уллу залгъа барып тепсегенлери тёре болгъанды.

- Залгъа чыкъмасакъ да группада тепсейбиз. Алай бла сабийле аякъ бюге да, къолларын ариу сала да юйренедиле. Шёндюгю сабийле бек акъыллыладыла. Бирде биз аланы угъай, ала бизни да юйретедиле кёп затха, - дейди юйретиучю Ностуланы Лида.

Ашха не заманда да энчи эс бёлюне эди. Хар азыкъны да жаланда жангы продуктладан этедиле. Сабийле 4 кере ашарча амалла къуралыпдыла. Хар неда ГОСТ-ну излемлерине кёре тамамланыпды.

             

 

Холамханланы Алима.
Поделиться: