Сотовый телефонла хаталымыдыла?

Шёндю  юйде керек бола тургъан техникасыз жашау  этерге  хазна онг  жокъду.  Биз дайым да электромагнит  толкъунланы зоналарында  жашайбыз:  электрочайник къайнай  турады, телефон  зынгырдайды, микроволновка, быстыр жууучу машина, пылесос, компьютер, холодильник ишлейдиле…

Заранлы излучениядан къалай  къорууланыргъа боллукъду?Анга жууапны Неон  излучениядан къорууланыуну россейли миллет комитетини таматасы,  Электромагнит къоркъуусузлукъну арасыны  директору  Олег  Григорьев береди.

Даулашлы оюмла

Алгъаракълада битеу  дуниягъа  къууанчлы  хапар  эшитилгенди: мобильникле  саулукъгъа хата  келтирмейдиле.  Тинтиулени 11 жылны ичинде  бардыргъанларындан  сора,  аллай оюмгъа британлы алимле  келгендиле. Профессор  Дэвид Коггонну башчылыгъында ишлеген британлы алимле уа  сотовый телефонла къоркъуулу  аурууланы чыгъарадыла деген оюмну  тюз болгъанына шагъатлыкъ  этген  шартланы  тапмагъандыла.

Аны бла бирге уа,  аланы  айтханларын тюзге санамагъан  алимле  да кёпдюле. Мындан 3 жыл  алгъа Ракны тинтиу бла кюрешген халкъла аралы  агентство (Ол Саулукъ сакълауну Битеудуния Организациясына киреди) сотовый телефонланы хаталыгъа санагъанды.

Битеу алып айтханда, ол  алыкъа  ахыр оюмгъа  саналмайды.

Андан эсе СМС-ле  жазыгъыз

Телефонну къулагъыгъызгъа  жууукъ тутмазгъа кюреширге керекди. Излученияны бек кючлю кезиую телефонну зынгырдай тургъан заманыды. Сёлеше тургъан  заманда уа адамгъа    азыракъ хата жетеди.

Сотовый  телефонну  кече   жастыкъ  тюбюне  сала  турмагъыз,  аны зарядка этгенде да, ундурукъну къатында тутмагъыз- заряд этген  устройстводан магнит  толкъунла келедиле.

Мобильник бла бир кюнде 15-20 минутдан кёп  заман сёлешмегиз.

 

Узакълыкъда тутугъуз

   Юйде хайырланылгъан техника  хаталыгъы  бла мобиль телефонлагъа жеталмайды. Алай  ол   да  саулукъгъа  заранлыды.

Микроволновый печьден  электромагнит толкъунла келедиле,  алай анда къоруулау экран да барды. Аны  бла бирге анда ашарыкъ терк жылынады, сиз аны  юсюне къапланып турмасагъыз, хаталы  излучение аллыкъ тюйюлсюз.    

  Алай  болгъанлыкъгъа, кесигизге  аз да  хата  тюшмез  ючюн, СВЧ-ни кесигизден бир-бир бла жарым метр узагъыракъда турурча орнатыгъыз. Ишлей тургъан микроволновканы къатында  турмагъыз.

Холодильник арталлыда хатасыз приборду. Андан  артыкъ   электромагнит  излучение жаланда  холодильникни  арт  жанында, аны   ичинде   тюшерге боллукъду. Алайды  да,  холодильникни артын къабыргъагъа айландырып  сюесегиз, бек аз хата тюшерикди андан адамгъа. Алай былайда  бир магъаналы  шартны да  эсде  тутаргъа  керекди:  къабыргъаны  ары жанында ундурукъ салыныргъа  керек  тюйюлдю - кирпич  неда гипсокартон магнит толкъунланы тыяллыкъ тюйюлдюле.

Быстыр жууучу машиналаны  электромагнит полялары бек  хаталы болургъа боллукъдула, алай быстыр хар кюнден  жууулуп турмайды эм адам да   ишлей  тургъан машинаны къатында  турмайды.

  Пылесосну юсюнден да алай айтыргъа  боллукъбуз - адамла генеральный  уборканы ыйыкъдан бир кере бардырадыла, ол прибор алай  кёп заманны   ичинде ишлемейди, аны бла  ишлеген адамла  уа аны жибини узунлугъу тенгли  бир  узакълыкъда турадыла.

Телевизоргъа эм компьютерге къарап тургъанлагъа да иги кесек заран тюшеди. Алай  болмаз ючюн, специалистле  юйретгенлерича, ол приборла  (телевизор) 1,5-2  метр узакълыкъда, компьютер а – 60-80  сантиметр  узакълыкъда  болургъа керекдиле. Алай ноутбукну  уа адам  тобукъларында тутаргъа  боллукъду - ол  алай  хаталы устройство тюйюлдю. Кертиди – питанияны блогуну юсюнден  а  алай айтыргъа  жарамайды.

Кондиционерле, хауаны  тазалаучу  прибор, тёреде   болгъаныча, сагъатланы  эм  суткаланы  ичлеринде  ишлейдиле, башхача  айтханда,  аланы  тёгереклеринде  электромагнит излучение  дайым да  болгъанлай   турады.  Алай   эсе  уа,  аладан   узагъыракъда  турургъа  керекди,  бек  азындан,  1-1,5  метр  узакълыкъда,  бютюнда сабийлеге.

Поделиться: