Газетибизде бегирек къайсы материалланы жаратасыз?

Ана тилледе чыкъгъан изданияланы борчлары, окъуучуларына бола тургъан ишлени юслеринден билдиргенинден тышында, ана тилни, аны сёз байлыгъын тазалай сакълауду, халкъны айтхылыкъ адамлары бла шагъырей этиудю. «Заман» газет да ол сыйлы борчну толтурургъа итинеди. Биз окъуучуларыбызны араларында ала газетни бетлеринде къаллай материалланы жаратханларыны, журналистлерибиз къаллай темаланы бегирек ачыкъласала сюйгенлерини юсюнден соруу бардыргъанбыз. Аны эсеплери бла шагъырей этерге сюебиз.

Гергъокъаланы Халимат, Музыка театрны солисти:

- Мен оюм этгенден, газетибиз ишин не жаны бла да аламат бардырады. Ачыкъ айтханда, газет миллетни тарыхын, аны излемлерин, жарсыуларын бла къууанчлы кюнлерин суратлагъан, аны келлик тёлюлеге сакъларыкъ баш амалды. Мен ийнанама, сабийлерибиз, туудукъларыбыз, газетлени бир ауукъ заман алгъа чыкъгъан номерлерин ачып, бюгюннгю кюнню юсюнден кеслерине кёп жангы зат билликлерине. Анга шагъатлыкъны уа «Эски сурат» деген рубрика этеди, къалай хычыуунду миллет кийимле кийген ариу, назик къызларыбызгъа, жигит жашларыбызгъа, огъурлу ынналарыбызгъа бла аппаларыбызгъа къараргъа.

Нени къошарыкъ эдинг, къалай материалла асламыракъ болсала игиди деген соруугъа жууап бере уа, мен юйюрлени, бютюнда жаш юйюрлени, белгили болмай, алай ишлеринде жетишимли, юлгюлю адамларыбызны юсюнден аслам жазылса сюерик эдим. Жангы, умутландыргъан инсанланы юслеринден окъугъан не мутхуз кюнде да кёлюнгю кётюреди.

Акъайланы Лейля, КъМР-ни Культура министерствосуну бёлюмюню баш специалисти-эксперти:

- «Заман» газетни мен бек сюйюп окъуйма. Анда тарыхыбызны, тутхан ишлеринде атларын айтдыргъан инсанларыбызны юсюнден бир башха жерде табылмазлыкъ материалла басмаланадыла, аны ючюн газетни корреспондентлерине хурмет этеме. Спортда, культурада, илмуда, башха сфералада жетишимли жашларыбызны, къызларыбызны юслеринден окъуй, айхай да, жюрекден къууанама. Дагъыда мен белгилерик, Ата журт урушха, башха къазауатлагъа къатышхан жигитлерибизни юсюнден статьяладыла.  Гитче миллетибизде ёхтемленирча, ёсе келген тёлюлеге юлгюге салырча къаллай бир инсан барды!

Жангызда акъсакъалларыбызны, аланы жашау жолларыны, юйюрлерини юсюнден кёбюрек окъургъа сюе эдим. Кёчгюнчюлюк тарыхыбызны бушуулу бети болгъанды. Жаш адамла, сабийле къыйынлыкъда адамлыкъларын тас этмеген ата-бабаларыбызны эсгергенлей турурча, киши жеринде къыйынлыкъ чегип, сынмай, бюгюлмей, туугъан жерине къайтып, жангыдан от жагъа тиргизген къартларыбызгъа кёбюрек эс бёлюнсе излейме. Сора юриспруденция жаны бла материалла асламыракъ басмалансала, жамауатыбызны бу жаны бла билимин ёсдюрюрге себеплик этерик эди.

Гуппойланы Алина, дзюдодан спортну устасы:

- Соруугъа къатышдыргъаныгъыз ючюн сау болугъуз! «Заман» газет заман бла тенг барады деп, таукел айтыргъа боллукъма. Анда басмаланнган материалланы жаратама, аланы кереклиге да санайма. Нек дегенде бусагъатдагъы жашауда инсан тёгерекде бола тургъан затланы билирге, ангыларгъа керекди, ол аны хар не жаны бла да айныууна уллу себепликди. Газетде уа политика, право, культура эм башха сферала толу суратланадыла. Ол неда бу тема артыкъды неда бу проблема уа аз тинтиледи, деп айталмайма. Мен дагъыда жаратханым, материалла асыры уллу болмагъанлай, къысха, алай теманы тынгылы ачыкълагъанларыды. Суратла тюрсюнлю болгъанлары да кёзге хычыуунду.

Спорт жашаууму кесеги болгъаны, аны бек сюйгеним себепли, аслам эс бу жаны бла чыкъгъан материаллагъа бёлеме. Сёзсюз, спортчуланы юслеринден чыкъгъан статьяланы бегирек окъуйма, жашларыбызны бла къызларыбызны хорламлары гитчелеге да юлгюдю. Аланы юслеринден не къадар кёп жазылса, ол къадар игиди деп ойлайма.

Гузийланы Ильяс, Ташлы-Таланы мектебинде информатикадан устаз:

- Мен «Заман» газетни алгъанлы 15 жылдан артыкь   болады. Ары дери уа аппабыз да ала эди. Бек тынгылы материалланы анда Мусукаланы Сакинат этеди, ол белгили адамланы халкъгъа ачыкьлагъан материалланы бек сюйюп окъуйма. Андан сора Османланы Хыйсаны белгилерге сюеме, миллетибизде тасхаланы туура этгени  ючюн да анга бек ыразыма.

Кесим школда ишлегеним себепли, сабийлеге аталгъан материалла да кёбюрек болсала, терс болмаз. Нек десегиз да, сабийле бегирек орус тилге берилип барадыла. Биз да, кесибизни жаныбыздан, тилибиз тас болмазына уллу эс бурабыз. Белгили адамларыбызны суратла бла энчи белгилерге, аланы юслеринден статьяланы терк-терк жангырта турургъа да керек болур. Жазыучуларыбызны, театрда артистлерибизни, жангы жырчыларыбызны, тарыхчыларыбызны эмда не жангы проектле болгъанын газетге чыгъарсала тийишли сунама.  Энчи тукъумланы тинте, ала къалай жаратылгъандыла – ол да ыйыкь сайын тынгылы материал боллукъду дейме.

Артыкьда шабат кюнню газетин белгилерге боллукъду. Энчи тынгылы къуралгъан газетди деп, оюмум алайды.  Мени ангылауума кёре, бу затла уллу магъананы тутадыла.

Аналаны Кязим, студент:

Заман газетде мен тёртюнчю бетни бютюнда бек сюйюп окъуйма. Анда кёбюсюнде спортчуларыбызны, артистлерибизни юслеринден жазадыла. Кёп жангы адамланы да кёреме, таулу миллетибизде аллай жигит жаш тёлю ёсе келгенине да бек къууанама. «Заман» газетни ишчилерине сау болугъуз дерге сюеме, битеу материалланы юйдегилерибиз бла бек сюйюп окъуйбуз. 

Бюсюремеген затым а, бир-бир номерледе суратла азыракъча кёрюнедиле. Ала кёп болсала, окъургъа да сейир болады, алай бла суратланы бираз кёбюрек этерча тилейме. Малкъарны тарыхын эмда халкъ маданиятын бютюнда бек ачыкъласала сюерик эдим. Сора газетде жаш тёлюню юсюнден жазадыла, алай ала бла интервьюла эмда башха-башха форматда тюбешиулени ачыкъласала, иги боллукъ сунама.

Сорууну Кульчаланы Зульфия бла Баллиланы Алима бардыргъандыла.
Поделиться: