Жолла тап эм къоркъуусуз болурча

Элбрусда «Къоркъуусуз эм качестволу жолла»  миллет проектге кёре, Сога атлы эм Лесная орамлагъа, саулай эки километрден артыкъгъа  тынгылы ремонт этилгенди.

 Орамланы экиси да элге магъаналыдыла, мында амбулатория, сабий сад эм  межгит да орналгъанлары ючюн аслам адам жюрюйдюле.  Болсада алагъа тынгылы къаралмагъанлы он жыл бола эди. Ол себепден аланы игилендирирге кереклисин кёпле жарсып  айта тургъандыла. Энди бу кемчиликни кетерирге онг табылгъанына элчиле  бек къуаннгандыла.

Ремонт ишлени кезиуюнде жолла жангы мардалагъа келиширча болгъандыла. Аланы мурдорларын кючлегендиле, кенгертгендиле, тротуарла, бордюрла салгъандыла, эки къат асфальт жайгъандыла, белгиле, ызла,  къоркъуусузлукъну жалчытырча темир буруула  эм   башха  жумушла да тамамланнгандыла.

Андан сора да, Къабарты-Малкъарны башчысы Казбек Коковну буйругъу бла  регионну жол фондундан бёлюннген субсидиягъаТырныауузда 2,1 километрде эки орам игилендирилгенди. Кёнделенде да энтта да бир  жолну жангыртхандыла.

Алай бла быйыл Элбрус муниципал районда тёрт километр участок жангы излемлеге келиширча этилгенди.

Келир жылда да сагъынылгъан миллет проектни чеклеринде Элбрусда бла Огъары Бахсанда тёрт километр жолну жангыртырыкъдыла. Алада фельдшер-акушер пунктла, сабий садла, межгит дегенча социал магъаналы объектле орналадыла.

Магометланы Сулейман.
Поделиться: