Тапсыз товар ючюн тёленнген ахчаны къайтарыр амалы

Качествосу осал болгъан товарны багъасын къайтарыргъа сюйгеннге закон бла неллай бир заман бериледи? Аны юсюнден Роскачествону хайырланыучуланы эркинликлерин къоруулау жаны бла бёлюмюню башчысы Игорь Поздняков хапарлагъанды:

- Кёпле тюкен тапсыз товарны багъасын тюз ары сёлешгенлей окъуна къайтарыргъа керек болгъан сунадыла. Ол алай тюйюлдю.

Хайырланыучуланы эркинликлерин къоруулау жаны бла законда сатыучу алыучуну дауун дурус кёрюрча талай заман береди. Сёз ючюн, адам товарны качестволу тюрлюсюне алышыргъа сюе эсе – аны болжалы жети кюндю. Сатыучу товарны качествосун тинтирге сюе эсе уа, ол 20 кюннге жетерге боллукъду. Ахчаны къайтарыуну юсюнден айтсагъ а, анга он кюн бериледи.

Сёз гарантиялы ремонтну юсюнден бара эсе, эки жаны да аны бла байламлы келишиулюкге келселе, ишни болжалын 45 кюнден артыкъ этер амалы жокъду.

Сатыучу бу жорукъланы сансыз этсе, алыучу андан хар артыкъ кюн ючюн бир процент къошакъ тёлеригин излерге эркинди.

 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: