Волонтёрла Шимал Кавказгъа окъургъа келгендиле

Волонтерла инклюзивный проектлеге окъургъа эм Шимал Кавказны турист объектлери бла шагъырейленирге келгендиле.  Инклюзив жолоучулукъ жаны бла битеуроссей студент къауумну сменасы Пятигорскда ачылгъанды, ары Къабарты-Малкъарны келечиле да къатышадыла.

Россейни университетлеринде окъугъан студентлеге деп быллай тематикалы жыйылыу биринчи кере къуралгъанды.  Бу иш РФ-ни Билим бериу эм илму министерствосуну башламчылыгъы бла этиледи. Аны Шимал-Кавказ федерал университет эм Юг федерал университет жашауда бардырадыла.

СКФО-ну ара шахарына 39 регионну 62 вузундан жюзден аслам студент келгенди, дагъыда ол форумгъа 50 окъуу-методика жаны бла ресурс араланы оноучулары бла келечилери жыйылгъандыла.

Инклюзив бийик билим бериу бюгюнлюкде айный барады. Шимал-Кавказ федерал округда чекленнген онглары болгъанланы окъутхан вузланы саны 28 жетгенди, беш жылны ичине уа аллай студентлени саны эки кереге кёп болгъанды. – Бу шартла нени кёргюзтедиле, университетледе билим бериу игиленнгенин эм аллай адамлагъа тап онгла къуралгъанларын, - дегенди Шимал-Кавказ федерал университетни ректору Дмитрий Беспалов.

Даражалы форумгъа жыйылгъанлагъа алгъыш сёзню Ставрополь крайны губернатору Владимир Владимиров, РФ-ни билим бериу министрини орунбасары Александра Бугаева, РФ-ни Президентини сабийлени эркинликлерин къоруулау жаны бла уполномоченныйи   Мария Львова-Белова, Ставрополь крайны урунуу жаны бла министри Елена Мамонтова эм башхала къатышхандыла. Студент сменагъа Донецк бла Луганск халкъ республикаланы келечилери келгенлери да энчи белгиленнгенди.

Беш кюнню ичине сменаны къурагъанла россейли вузладан келген студентледен инклюзив волонтёрладан алчыла жыйыллыкъдыла эм ала бла ишни келишип бардырлыкъдыла. Ол алчыла окъугъан вузларында волонтёр къауумланы къурарыкъдыла эм кеслери жарашдыргъан социал жаны бла инклюзив проектлени тамамларыкъдыла, дейди Чекленнген онглары болгъан «Соединение» фондну толтуруучу директору Наталья Соколова. Соколованы белгилегенине кёре, башда сагъынылгъан жумушла тамамлансала, жамауатда сакъатланы жашауларына толу ангылаулукъ боллукъду.  

Студент сменаны кезиуюнде лекцияла, тюрлю-тюрлю кёргюзтюуле эм кеслери къурагъан проектлени жашауда хайырланыргъа боллукъ башламчылыкъла бардыла. Билим бериу программаны чеклеринде тренингле эм тюрлю-тюрлю оюнла бардырыладыла.

Адамланы инклюзив волонтёрлукъгъа къошулуулары сакъатлыкъны сынагъанланы дунияларын ангыларгъа механизмни жиберирге себеплик этилликди. Ол амал дагъыда хар инсан да тенг болгъан дунияны тохташдырыргъа биринчи атлам болгъанын эм аны бла бирге инклюзив жолоучулукъ да айнырыгъын чертгенди, инклюзив волонтёрствону Битеуроссей сменасына къатышхан Анфиса Попова.

Билим бериу трекле эм программала социал жаны бла проектле къураргъа эм предпринимательство жаны бла башламчылыкъгъа себеплик этерге деп жарашдырылгъандыла. Андан сора да, сменагъа къатышханла Пятигорскни бла Кисловодскну турист объектлерине жюрюрча онгла бармыдыла деп шагъырейленирикдиле, деп билдиргендиле Нальчикни администрациясыны пресс-службасындан.

 

Бизни корр.
Поделиться: