Миллет ёхтемликни, мамырлыкъны бла келишиулюкню байрамы

Адыгланы (черкеслилени) кюнюне аталып Нальчикде Музыка театрда къууанчлы жыйылыу болгъанды. Анга КъМР-ни Парламентини Председатели Татьяна Егорова, Правительствону Председатели Мусукланы Алий, КъМР-ни Башчысыны Администрациясыны таматасы Мухамед Кодзоков, министрле, депутатла, жамауат да келгендиле. Къууанчлы ишлеге тыш къыраллада адыг диаспораланы келечилери да къатышхандыла. 
 Байрам бла жыйылгъанланы Черкеслилени халкъла аралы ассоциациясыны таматасы Хаути Сохроков алгъышлагъанды. Ол бу кюнледе Москвада Къабарты-Малкъарны 100-жыллыкъ юбилейин белгилеуге аталгъан къууанчлы ишле болгъанларын эсгертгенди. Адыгланы кюнюню чеклеринде уа Къабарты-Малкъар къырал университетде «Россей бла Тюрк – геополитика сейирле эм бирге ишлеуню мадарлары» деген конференция бардырылгъанын да билдиргенди. Ол Горчаков атлы фондну болушлугъу бла къуралгъанды. 
- Быйыл биз Адыгланы кюнюн сегизинчи кере белгилейбиз. Ол миллет ёхтемликни, туугъан журтубузда жашагъаныбызны, халкъыбызны  айныууну, адепли тёлю ёсгенини къууанчыды. Келир тёлюле да анга жарыкъ тюбериклерине, Къабарты-Малкъарны кёп миллетли юйюрюнде къарындаш халкъла бла бирге мамырлыкъда, келишиулюкде жашарыкъларына ишексизме,-дегенди ол.
Хаути Хазритович республиканы оноучуларыны уллу къаууму КъМР-ни Башчысы Казбек Коковну таматалыгъында бюгюнлюкде Москвада болгъанларын айтханды. Ол Татьяна Егоровагъа, Мусукланы Алийге, Мухамед Кодзоковха, башхалагъа да къууанчлы жыйылыугъа келгенлерине ыразылыгъын билдиргенди. 
Артистлени асламы къыралны ара шахарында республиканы культурасыны жетишимлерин баямлайдыла. Болсада Музыка театрны сахнасына  чыкъгъан жырчыла, тепсеу коллективле да жарыкъ концерт кёргюзтгендиле. Жыйылгъанла жаш жырчы Заур Барагуновха, Адыгеяны сыйлы артисти Артур Дышековха, Музтеатрны солисти Жамал Теуновха,  миллет тепсеулени «Шагди» ансамблине эм башхалагъа къарсла бла тюбегендиле.
 

Тикаланы Фатима.
Поделиться: