Мусукаланы Исмайыл дунияны чемпионатыны призёру

Солуу кюнледе Сербияны ара шахары Белградда Эркин тутушуудан дунияны чемпионаты бардырылгъанды. Анга быйыл россейли эм беларуслу спортчуланы къатышыр онглары болмагъанды. Ол шарт Халкъла аралы олимпиада комитетни санкциялары бла байламлыды.Болсада тыш къыралла ючюн сермешген россейли гёжефлени уа аллай онглары бар эди.
Алай бла, бир ненча жылны Венгрия ючюн эришген жашыбыз Мусукаланы Исмайыл (65 килограммгъа дери ауурлукъда), чемпионатха къатышып, доммакъ майдал алгъанды. Аны ючюн хасаниячы жашха Къазахстанны келечиси Адил Оспанов бла сермеширге тюшгенди. Саулай  алып айтханда уа, тыш къыралла ючюн эришген россейли спортчула дунияны чемпионатыны алты майдалын алгъандыла.
Бизни спортчула болмагъанлары себепли, быйылгъы чемпионатда америкалы гёжефле башчылыкъ этгендиле дерге боллукъбуз. Команда зачётда (198 очко) бла  майдал зачётда ала алгъа биреуню да жибермегендиле.
 

 

Таппасханланы Аминат.
Поделиться: