Нальчикде сабий травматология бёлюм ачыллыкъды

Республикалы сабий клиникалы кёп тюрлю медицина жумушланы тамамлагъан арада тынгылы ремонт бардырылады. Жангыртыу ишле бошалсала, ол Шимал-Кавказ федерал округда медицина учрежденияланы араларында сабийлеге бийик технологиялы медицина болушлукъ бериу жаны бла эм уллу ара боллукъду.

Ол учрежденияны мурдорунда республиканы бирикдирилген педиатрия службасы эм эки корпусда профильли бёлюмлери орнатыллыкъдыла. Больницаны битеу да 555 жатар жери боллукъду. Арада жыйырма профильли бёлюмледе медицина болушлукъ бериледи. Мында жыл сайын республиканы шахарларындан бла районларындан келип 15 минг сабий багъыладыла.

Республикалы сабий клиникалы кёп тюрлю медицина жумушланы тамамлагъан арада тынгылы ремонтну бардырыргъа РФ-ни Правительствосуну Председатели Михаил Мишустинни хайырындан РФ-ни Правительствосуну къыстырыкъ фондундан 125 миллион сом бёлюннгенди.

Шёндю мында къыстау халда жангыртыу ишле бардырыладыла, оборудованияны орнатадыла, медицина учреждение жангы борчлары эм онглары бла байламлы жумушланы тамамларгъа къуранадыла.

Больницаны баш корпусуну 5 этажы барды, дагъыда эки этажлы блокладан эм тюрлю-тюрлю кабинетле орналгъан отоуладан къуралгъанды. Юч блокда жангыртыу ишле бошала турадыла. Саусузла жатхан палатала кёбейгендиле, кислород берген боксла къуралгъандыла. Хар бёлюмде консультацияла этген кабинетле, студентлени бла специалистлени юйретген энчи жерле боллукъдула.

КъМР-ни Башчысы Казбек Коковну буюрууу бла республикалы бюджетден къошакъ халда больницаны экинчи корпусуна приемный бёлюм ишлерге 73 миллион сом бёлюнюрюкдю. Анда хирургия, реанимация эм операцияла этген блокла эм 7 операция зал боллукъду. Андан сора да, бёлюннген ырысхыгъа операцияла этген эм реанимация бёлюмде жангы вентиляция орнатыллыкъды, инженер коммуникацияла жангыртыллыкъдыла эм от тюшгеннге къажау сигнализация салынырыкъды. Битеу ишле шёндюгюлю технологияла бла «таза отоула» деген амалла бла этиледиле. 

Больницаны арбазында, реанимация бёлюмню къатында санитар авиациягъа вертолет учхан майдан жарашдырылгъанды. Къыйын ауруулары болгъанла мычымай Къабарты-Малкъарны медициналаны катастрофа арасыны вертолётунда больницагъа тапдырыллыкъдыла.

Арада сабийлеге деп травматология пункт, нейрохирургия бёлюм, офтальмология да ачыллыкъды. Андан сора да, клиника-диагностика лабораторияны мурдорунда микробиология лаборатория къураллыкъды.

Больницада сабий эндокринология эм нефрология ара ишлеп башларыкъды, ол жаны бла кёп тюрлю медицина болушлукъ тапдырыллыкъды. Дагъыда арада  реабилитация бёлюм да ачыллыкъды. 

Учрежденияны ырысхы-техника мурдорун кючлеу, аны шёндюгюлю хирургия эм диагностика оборудования бла жалчытыу специализацияланнган жангы, ол санда бийик технологиялы медицина болушлукъну берирге онг чыгъарыкъды. Асламлы ремонт ишле жылны ахырына бошаллыкъдыла, деп билдиредиле республиканы оноучусуну пресс-службасындан.

Бизни корр.

 

 

 

Поделиться: