Жолда жюрюуню жорукъларына къаллай тюрлениуле кийирилгендиле?

Быйыл сентябрьде жолда жюрюуню бир-бир жорукъларына тюзетиуле кийирилгендиле. Ол санда гаражла тийишли жумушлагъа хайырланылмасала, аланы сыйырыргъа жарагъаныны юсюнден закон да.

Гаражны болуму

 Алай  бла 1 сентябрьде РФ-ни Граждан кодексине кийирилген тюзетиуле кючюне киргендиле (№430-ФЗ). Анга кёре, инсанланы гаражларын, машинаны салыргъа эркин этилген жерлерин сыйырыргъа боллукъду: ала аны эркин этилмеген жумушлагъа хайырлансала, къоншуларыны эркинликлерине бузукълукъла этселе  неда аланы болумларына къарамасала.

  Бузукълукъну кетерирге кереклисини юсюнден жууаплы неда жер-жерли самоуправление орган жерни иесине билдирирге керекди. Алай ол анга эс бурмай къойса, къоншуларыны эркинликлерине андан ары да сансыз болса, къырал орган сюдге дау береди. Ол а гаражны ачыкъ аукционда сатаргъа деген оноуну чыгъарыргъа боллукъду. Ахча сюд этген къоранчла тыйылып, жерни иесине бериледи.

 Бир-бир гаражланы тапландырып, ичлеринде гитче предприятияла къуралгъанлары белгилиди: машиналаны жуугъан жерле, мебель, запчастьла чыгъаргъан цехле, башхала. Закон кючюне киргени бла аланы жабаргъа тюшерикди.

  Техника къарау

РФ-ни Правительствосу 2022 жылда 9 мартда чыгъаргъан 306-чы номерли бегими да киргенди кючюне бу айда. Сёз машинаны техника болумун тинтиуню юсюнден барады. Документ бу кезиуде тамамланыргъа керекли жумушланы тизмесин иги да къысхартханды – 82-ден 55-ге дери. Энди, юлгюге,  тормоз системаны тот басхан жерлери, неда двигательде жау тамгъан ыз,  аптечка, огнетушитель, аварияны юсюнден белги болгъанларын бла къалгъанларын   сюзерге керек болмай къалгъанды.

Алай жангы жорукъла да кийирилгендиле: сёзге, двигательни тинтген кезиуде, хауа къалай жюрюгенин.

Къошакъ жумушла

Жангычылыкъла инсанланы эркинликлерин сакълаугъа бурулупдула (135-ФЗ). Документге тийишлиликде, товарны сатып алгъанда, инсаннга борчлу халда къошакъ затланы сатып алдырыргъа жарамайды. Ол жаны бла тюзетиуле «Потребительлени эркинликлерини юсюнден» законну 16-чы статьясыны 2-чи пунктуна кийирилгендиле.

 Аллай къошакъ товарланы  ОСАГО полисни  неда машинаны автосалонда алгъанда  зорлап берирге ёчдюле. Алай сатыучу къоймай, товар бла бирге сизге къошакъ затланы да берген кезиуде этилген къоранчланы 10 кюнню ичинде къайтарыргъа керекди. Сатыучу аны унамаса уа, сюдге неда Роспотребнадзоргъа тарыгъыргъа керекди.

Окъутуу

1 сентябрьден РФ-ни Жарыкъландырыу министерствосуну «Водительлени тийишли категориягъа, подкатегориягъа юйретгенде профессионал билим бериуню программасын къабыл кёрюуню юсюнден» бегими ишлеп башлагъанды.  Документ уллуду - 2 мингден аслам бетни алады. Анда уа автошколла окъуучуларына къаллай билим берирге кереклиси жазылыпды.

Жангычылыкъланы юслеринден айтханда, алгъын автошколлада окъугъанла  24 сагъатны школну майданында, 32 сагъатны уа шахарда жюрюрге юйреннгендиле. Энди уа шахарда сагъатла 38-ге дери кёбейтилгендиле. Курсантланы автомагистральда юйретирге кереклиси  да жазылыпды, ол жаны бла онг бар эсе. Неда къошакъ категория ачаргъа керек эсе, сёзге, мотоциклден машинагъа, окъуу сагъатланы 134-ден 50-ге дери къысхартыргъа боллукъду.

Башха жангычылыкъла

Комбайн, гусеница техника, снегоход, квадроцикл дегенча транспортну эсепге салыуну болжаллары да къысхартылгъандыла – 17 кюнден 10 кюннге дери. Дагъыда аланы жюрютюрге жорукъла эмда машинист-тракторист категориягъа удостоверение бериуню жорукълары да тюрленнгендиле. 

 Дагъыда    жюкле ташыгъан машиналаны ауурлукъларын тинтиу да жангыртылады. Россейни чеклеринде ол жаны бла пунктла эпидемия болум бла байламлы жабылгъанларын  айтырчады.

 Жангычылыкъла хакъ тёленнген жоллада барыуну жорукъларына да  кийирилгендиле. Ол ахча жыйылгъан жерледе транспорт чырмаусуз ётер ючюн этиледи. Ахчаны уа аванс халда тёлерге неда  транспондерни болушлугъу бла ётдюрюрге боллукъду. Алай тёлемей къутулургъа излегенлени аллай онглары болмазлыгъын айтырчады. Бузукълукъ ючюн тазир женгил машинагъа 1,5 минг сом, ауур жюкле ташыгъанлагъа уа  5 минг сомду.

 

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: