Бабаланы Къууанчны хурметине – битеуроссей турнир

СССР-ни спортуну устасы Бабаланы Къууанчны хурметине битеуроссей турнир тёрели халда жыл сайын къуралады. Быйыл ол онжетинчи кере бардырылады. 

Аны къууанчлы халда ачылыуу тюнене Нальчикде «Гладиатор» спорт комплексде болгъанды. Анга РФ-ни Къырал Думасыны депутаты Геккиланы Заур, республиканы спорт министри Ислам Хасанов, КъМР-де Адамны эркинликлери жаны бла уполномоченный Зумакъулланы Борис, СКФО-да мероприятияла къурау жаны бла департаментни башчысыны орунбасары Абдурагим Эльдарханов, олимпиада категориялы судья Владимир Востриков, спортну халкъла аралы устасы Максим Кузнецов, Россейни сыйлы тренери Мухамед Емкужев къатышхандыла.

– Бу эришиуле бла байламлы мени эки сезим бийлейдиле. Биринчиси, жарсыугъа, бюгюнлюкде арабызда Бабаланы Къууанчны болмагъаны, экинчиси уа – аны хурметине быллай даражалы турнир бардырылгъаныны къууанчы. Инсан унутулмай тургъан къадарда жашайды, дейдиле. Къууанч а сабийлерини, жууукъ-ахлуларыны, бизни барыбызны да эсибизде къалгъанды. 

Эришиуге келген спортчуланы, аны къурагъанланы, тренерлени да алгъышлай, бу ишге къатышханлары ючюн жюрек ыразылыгъымы билдиреме. Къууанч огъурлу адам, айтхылыкъ спортчу болгъанды. Турнирни Къабарты-Малкъарны къыраллыгъыны 100-жыллыгъыны аллында бардырылгъаны да бошдан болмагъанын чертирге тийишлиди. Баба улу туугъан жерин бек сюйгенди, анда бирлик, шуёхлукъ кючленирине уллу къыйын салгъанды, – дегенди Зумакъулланы Борис. 

Геккиланы Заур турнирни кесини кёпжыллыкъ тарыхы болгъанын, анга уллу магъана берилгенин белгилегенди. Ол кёп умутландыргъан, къарыулу дзюдочулагъа жол ачханды деп, жыйылгъанлагъа мамырлыкъ, игилик, насып тежегенди. 
Ислам Хасанов дзюдочуланы, тренерлени да  Правительствону эм Спорт министерствону атындан алгъышлагъанды: «Бюгюн мында бир биригизге къаршчы сюелгенигиз бла бирге артда жашауугъузда кёп жылланы шуёхлукъ жюрютюрюк керти тенгле табарыгъызгъа ишексизме. Ариу, эсде къалырча хорламла болдуругъуз», – дегенди. 

Судьяланы россейли федерацияларыны атындан Владимир Востриков турнир дзюдодан эришиулени календарында энчи жерни алгъанын, хорлагъанла спартакиаданы

Саранскда августну ахырында боллукъ финалында тутушурукъларын билдиргенди.

Эришиулеге бизни республикадан, Ставрополь крайдан, Къарачай-Черкесден, Чеченден, Шимал Осетия-Аланиядан, Ингушетиядан, Самарадан, Саратовдан, Челябинксден, Санкт-Петербургдан эм кёп башха шахардан бла региондан спортчула къатышхандыла. Турнир талай кюнню ичинде бардырыллыкъды, аны эсеплери экинчи ыйыкъда белгили боллукъдула.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: