Эришиуледе – хорламлы, жашауда – юлгюлю жаш тёлюбюз

Гёжефлерибиз, тюрлю-тюрлю эришиулеге къатыша, жетишимлери бла дайым къууандырадыла. Спортда хорламлары бла бирге ала окъуучуларында, ишлеринде да ахшы юлгю кёргюзтедиле. Бу материалда аланы талайыны юсюнден билдирирге сюебиз.

Гайыланы Омар

Омар 2003 жылда Гайыланы Зейтунну бла Мариямны юйюрлеринде туугъанды, дзюдо бла он жылындан бери тренерле Дмитрий Ивановда бла Анзор Апхудовда кюрешеди.

«Жарауну биринчи кюнюнден окъуна жаратханма. Дзюдо приёмладан сора да, эсли болургъа, къарыуунгу ангыларгъа эм сермешде аны тюз хайырланыргъа юйретеди. Спорт инсанны халин да айнытады. Адам огъурлу, адепли болургъа, ётюрюкден кери турургъа керекди», - дейди ол. 

Черкесскде дзюдодан КъЧР-ни Правительствосуну башчысыны орунбасары Тебуланы А.М. хурметине аталгъан эришиуде Омар битеу тюбешиулерин хорлам бла бошагъанды. Ызы бла Череповец шахарда дзюдодан окъуучуланы IX жай спартакиадаларындан биринчи жер бла къайтханды. Азербайджанны ара шахары Бакуда, Совет Союзну эки кере

Жигити генерал-майор Ази Аслановну хурметине аталып, дзюдодан XXXIX халкъла аралы эришиуде ючюнчю жерге чыкъгъанды. Россейни биринчилигинде бла Европаны кубогунда доммакъ майдалланы алгъанды. Къыралны жыйымдыкъ командасыны санында Европаны кубогунда ючюнчю жерге чыкъгъанды. Жетишимлерин Омар ата-анасына, тренерлерине, залдан тенглерине атайды. 

Малкъондуланы Русалина

Малкъондуланы Русалинагъа сегиз жыл болады, спорт гимнастика бла уа ол тёрт жылындан бери кюрешеди. 

Гитче спортчу, тюрлю-тюрлю эришиулеге къатыша, кёп майдал, кубок да жыйгъанды. Алай бла гимнастиканы битеуроссей кюнюне аталып, «Тау къарылгъачла» деген аты бла Нальчикни IX биринчилигинде 2013 жылда туугъан гимнасткаланы араларында биринчи жерни алгъанды. Ары дери Хорламны кюнюне жораланнган турнирде «алтынны»,  «Капелька солнца» деген эришиуде да кюмюш майдалны къытханды. Къызчыкъгъа 8 жыл болады, спорт бла 4 жылны кюрешеди. Ол гимнастиканы кеси жаратып сайлагъанды, жарауларына, бирин да къалдырмагъанлайын, сюйюп жюрюйдю. 

Гимнастикагъа ол Сабийлени эм жаш тёлюню чыгъармачылыкъ арасында тренер Наталья Коротковада юйренеди. Андан тышында Русалина фортепьянода ойнаргъа юйренеди, хорда жырлайды. 

Жаппуланы Альберт 

МЧС-ни регионда бёлюмлерин ишлеген къутхарыучула къыйынлыкъгъа тюшгеннге болушургъа къачан да хазырлыкъда турадыла. Аны ючюн а жигитликден, кишиликден сора да, кюч-къарыу да керекдиле. Ол мурат бла ала жарауларын дайым бардырадыла, эришиулеге къатышып да хорлайдыла.

Аллай уланларыбыздан бири Жаппуланы Альбертди. Быйыл «Битеулю къоркъуусузлукъ – 2021» XIII халкъла аралы салонну чеклеринде Москва областьда къол тюйюшден Россейни МЧС-ни кубогу бардырылгъанды. Анда 22-чи номерли от тюшюуге къажау-къутхарыу бёлюмню башчысы ич службаны капитаны Жаппуланы Альберт (70кг.), тёрт тюбешиуюн да хорлам бошап, аладан ючюсюн а болжалдан алгъа окъуна, биринчи жерни алгъанды. Саугъасын а къууанчлы халда МЧС-ни башчысы Евгений Зиничев алгъанды. 

Альберт къол тюйюшден бла аскер къол тюйюшден спортну устасыды, Россейни чемпионуду. Битеукъырал эм башха даражалы эришиуледе саугъа жерлеге дайым чыкъгъанлай турады.

Чочайланы Амина

Чочайланы Амина женгил атлетикада жетишимлери бла белгилиди. Ол Россейни 20 жыллары толмагъан спортчуланы араларында бардырылгъан биринчилигинде алтын майдалны къытханды. 200 метрге эм 2000 метрге чырмауланы юслери бла чабыуда 500 башха атлетден аны озгъан чыкъмагъанды.  Амина 2002 жылны 31 майында Москвада туугъанды, 2014 жылда къарындашла Знаменскийлени атын жюрютген спорт школгъа  женгил атлетикадан секциягъа жюрюп башлагъанды, аны тренер Виктор Бирюков юйретгенди.

Жараууну биринчи кюнлеринден окъуна хорламгъа итиниулюгю бла энчи болгъанды. Аны ючюн къадалып кюрешгени уа кёп жетишимлеге келтиргенди – 18 жылында Амина Россейни спортуну устасыды. 

Мисирланы Исмайыл 

Жаш гёжеф Мисирланы Исмайылны дзюдода жетишимлерини юсюнден дайым билдире турабыз. Умутландыргъан спортчу къырал, Европа, дуния даражада да белгилиди. 

Алгъаракълада «Оренбуржье» спорт-маданият арада дзюдодан Европаны кубогу къуралгъанды, анга Европаны бла Азияны 14 къыралындан 200-ге жууукъ спортчу къатышхандыла. Анда, 66 килограммгъа дери ауурлукъ къауумда, Къабарты-Малкъарны олимпиада резервли спорт школундан Мисирланы Исмайыл да тутушханды. Ол, тёрт сермеш бардырып, ахырында Къазахстандан Токтар Умуталиев бла тюбешгенди. Къошакъ заманда Исмайыл аны инбашларындан аудуруп хорлагъанды. 

Исмайыл дзюдо бла 7 жылында кюрешип башлагъанды, биринчи аны тренер Замир Кушхаунов юйретгенди. Ючюнчю классха кёчгенинден сора хунерли спортчу усталыгъын Россейни сыйлы тренери, СССР-ни спортуну устасы Мухамед Емкужевни къолунда ёсдюргенди. Бюгюнлюкде Мисир улу Краснодар крайда жашайды, жарауун да анда тренер Рамазан Нагоевде бардырады. Исмайыл Россейни бла Европаны биринчиликлеринде, Португалияны бла Австрияны кубокларында майдалла къытханды, спортну устасыды.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: