Эки закийге жоралап

Чегем ауузунда «Башил» турист базадан башланнган «Тропа поэтов» деген жангы турист маршрут закий назмучула Къулийланы Къайсынны бла Мустай Каримни атларын жюрютген тау тёппелеге элтеди. 

Кёп болмай бери Орус география обществону Башкъортостанда бёлюмюню таматасы Салават Сагитовну башчылыгъында делегация келген эди. Ала башда айтылгъан маршрутда тийишли белгилени орнатыу жаны бла жумушланы тамамлагъандыла. Алтыкилометрлик  жаяу жолну категориясын да тохташдыргъандыла. Къонакълагъа мында КъМР-ни

Альпинизм эм спорт туризмден федерациясыны таматасыны орунбасары Гумаланы Борис тюбегенди эм не жаны бла да болушлукъ этгенди. 
Башкъортостанны халкъ поэти Мустай Каримни  аты ол тау тёппеге 2018 жылда берилген эди. Аны атар ючюн  ары эки региондан да альпинистле кётюрюлген эдиле. «Бу жол бла биз бери алтынчы кере келебиз. Сёз ючюн, былтыргъы жолоучулугъубузну сылтауу Орус география обществону 175-жыллыгъына жораланнган эди», – дегенди Салават Сагитов. 

КъМР-ни курортла эм туризм министерствосуну пресс-службасыны таматасы Ольга Погребняк билдиргеннге кёре, ол эки тёппеге чыгъар ючюн энчи хазырлыкъ керек тюйюлдю. Саулугъу тап халда болгъан хар инсан да ары ёрлеяллыкъды. Къонакъла дагъыда Къайсынны Чегем шахардагъы музейинде болуп, къабырына гюлле салгъандыла. 

Таппасханланы Аминат.
Поделиться: