Тохтаусуз тюшле кёрюу – мыйы солумагъаныны шартымы огъесе белгими?

Адам тюшюнде кёрген затла аны мыйысыны солумагъаныны угъай, анга бир тюрлю жумушну толтурургъа неда бир ышаннга эс бурдурургъа кюрешген шартладыла дерни аллында, британлы сомнолог (тюшню тинтген илму) Ян Уоллес отуз жылны ичинде 150 мингден аслам тюшню сюзгенди. Башхача айтханда, ала инсаннга терк-терк кёрюне эселе, анга хайыр келтирлик бир затны билдиредиле, сёз ючюн, къаллай ишни сайларгъа неда кредитни алгъаракъ тёлерге кереклисин. Алай бла алим магъаналары болгъан тюшлени тогъуз къауумгъа юлешгенди.

Бир зат ызыгъыздан къууса

Жукълагъанланы токъсан проценти тюшлеринден бир тюрлю къоркъуудан къачадыла.

Алим ачыкълагъаннга кёре, ызыгъыздан не къадар кёп къуугъан бар эсе, тынчлыгъыгъызны алып тургъан жарсыу да ол къадар уллуду. Адам чабаргъа кюрешип, алай жеринден тебалмай тура эсе уа, ол проблеманы болжалгъа салмай тамамларгъа керекди.

 Эм игиси чаба баргъанда аллында муратын кёрседи. Ол жашауунда излеген магъаналы зат – юй, машина, кийим окъуна болсун – аны белгисиди. Ызыгъыздан жаныуарла къууа эселе уа, сагъыш этерге керекди. Ала унутулгъан фахмуну, толмагъан умутланы, узакъ болжалгъа салыннган бир ишлени эсгертедиле.

Учуу – къайгъысызлыкъны белгиси

Сабийлени асламысы тюшлеринде учхан этедиле. Сомнолог аны сылтауун бу жыл санда инсан бир затха къайгъы этмегенинде кёреди.

Абаданланы уа, аны оюмуна кёре, проблемалары, жууаплылыкъ башларын басады. Тюз да ишлерин тамамлагъанлай, алагъа да къанат битерикди. Ауурлукълары болгъан тиширыула да тюшлеринде учаргъа угъай демейдиле – сабий тапхан да тынч ишледен тюйюлдю.

Жыгъыла эсегиз – солургъа ашыгъыгъыз

 Атлауучла бла къыйналып ёрге мине тургъаныгъызлай, ала билмей тургъанлай бошалып, жыгъылып кетиу – бу тюш сизни солургъа, бир кесек къарыу алыргъа чакъырады. Тынчлыгъыгъызны алып тургъан бир проблеманы неда асыры кёп ишни кёргюзтеди.

  - Манга келген тиширыуладан бири уллу проектни жарашдырыргъа керек эди. Мен анга ишин талай кесекге бёлюп, аланы кезиу-кезиу тамамларын айтама. Ол жумушун система халгъа келтиргенлей, тюшюнде жыгъылгъанын да къойгъан эди, - дейди алим.

Тохтаусуз тюшюп баргъан лифт неда самолёт а бир уллу къайгъыны (стрессни) белгисиди. Психикагъыз сынагъан затларыгъызны кётюралмай, солуругъугъузну тилейди.

Тишлеригиз бир бири ызындан тюшюп бара эселе

Тишлеригиз тюшгенча кёрсегиз, жууукъ заманда бир къыйын болум битеу таукеллигигизни, къарыуугъузну аллыкъды. Бу тюшню алай ангыларгъа боллукъду ала ачытып, къанап къыйнасала неда ала ючюн кёлюгюз аман этсе. Алай тюйюл эсе уа, жарсымагъыз, ким биледи эрттеден эсигизни алып тургъан проблема кеси аллына тюзелип да къалыр. Психологла юйретгенлерича, жангы зат келир ючюн, эски кетерге керекди.

Юйюгюзде – жангы отоу

Бусагъатда битеу дунияда йогагъа юйретгени бла белгили тепсеучю Тао Пошон-Линч элли жылына дери сценарист эди. Ол керти жашауда балет студиягъа тюшгюнчюге дери тюшлерини кёбюсюнде юйюнде жангы отоу тапханча кёрюп тургъанды. Андан сора аны жашаууна танго, боди-балет, йога, семинарла киргендиле.

Алай бла белгисиз, жангы отоу алыкъа кесигиз да билгемен фахмуларыгъызды, аланы жашауугъузгъа сингдирирге уа кеч бир заманда да боллукъ тюйюлдю. Жангызда жаныгъыз не излегенин ангыларгъа керекди.

Тюшню юсю бла мыйыгъыз сизге бир затны билдирирге сюеди

- Жукъламагъан заманда мыйыны ишлегени 15-30 герцге жетеди, - дейди, британлы алимни тинтиулерини юсюнден оюмун айта врач-сомнолог Виктория Самсонова. – Жукъласакъ, аны тирилиги 6-8 герцге дери тюшеди эмда биз кюндюз эс бурмагъан затланы жангыдан сюзюп башлайды. Сёз ючюн, чибинлени тауушу самолёт учханнга, телевизор – бир зат ызыгъыздан къуугъаннга ушайды. Аланы керти тюшле да сунадыла.

Адам кече тынчайгъанда мыйыны бир-бир жерлери «ишлеп» башлайдыла. Чархны заран жетген клеткалары аурууну юсюнден билдириуню ара нерва системагъа иедиле, ол а артда аны тюшде бизге белгиле бла кёргюзтеди. Юлгюге, сизни биреулен бууаргъа неда сууда батдырыргъа кюреше эсе, ёпкелеригиз къыйнаргъа боллукъдула. Неда кюн сайын машинаны жюрютгенде анда бир тюрлю бузукълукъланы эсге алмай къойсагъыз, артда аварияны юсюнден тюш кёрюрге боллукъсуз.

Башха оюм: басдырыкъланыуну сылтауу – тыш шартла

Психолог Николай Ступников а тюшлени сылтауларын тыш болумлада кёреди. Сёз ючюн, отоуда сууукъ не асыры къызыу температура неда жатардан алгъа асыры кёп ашау – быллай шартла барысы да тынч жукъларгъа къоярыкъ тюйюлдюле. Сора адам жукълагъанлыкъгъа, аны подсознаниясы тирилей къалады, ол кюндюз сынагъан жарсыуларыбызны, къууанчларыбызны, сагъышларыбызны сюзеди.

Хар инсанны башхалагъа ушамагъан къол ызы болгъаныча, ол да энчиди. Аны ючюн битеу тюшлени бир системагъа келтирип тинтиу алгъадан окъуна терсди. Хау, британлы алим аланы къауумлагъа тюз юлешгенди, алай ала хар кимге да бирча келишмейдиле. Пациентим бла ол къуруда кёрюучю тюшлени юсюнден сёлешгенде, бек биринчи, аны къадарын билирге кюрешеме. Сагъайтып тургъан тюшлени уа артда, анга кёре, алай сюзебиз.

Кульчаланы Зульфия хазырлагъанды.
Поделиться: