Ремонтну кезиуюнде талай канал ишлерик тюйюлдю

Россейни телевидение эмда радиобериулени сетини (РТРС-ни) «Къабарты-Малкъар Республиканы РТПЦ-сы» бёлюмюнден билдиргенлерине кёре, аны Нальчикде, 2-чи Рабочая элде орналгъан Н-180 радиотелевидение башнясына быйыл 4 июльдан башлап 28 июльгъа дери тынгылы ремонт этилликди. Аны ючюн ол кезиуде талай канал ишлерик тюйюлдюле. Ол санда: КБР Медиа 1 КБР, Радио КБР, 1-чи мультиплекс + 1 КБР.

Ишле кюнню халы тап болгъанда бардырыла турлукъдула. Бу башня бериулени Нальчик, Бахсан, Чегем шахарлагъа эм аланы къатларында эллеге, Прохладна районнга саулай эмда Терк, Май, Урван районланы бир кесеклерине жибереди. Вещание жаланда Нальчик цехде тохтатыллыкъды, къалгъан 37 объект а алгъынча ишлерикдиле.

Н-180 башняны ишин тыйыуну графиги

 

Вещание къайсы кюн тыйылыргъа боллукъду

Сагъат ненчада

1

04.07.2022

10:30 – 16:00

2

05.07.2022

10:30 – 16:00

3

06.07.2022

10:30 – 16:00

4

07.07.2022

10:30 – 16:00

5

08.07.2022

10:30 – 16:00

6

11.07.2022

10:30 – 16:00

7

12.07.2022

10:30 – 16:00

8

13.07.2022

10:30 – 16:00

9

14.07.2022

10:30 – 16:00

10

15.07.2022

10:30 – 16:00

11

18.07.2022

10:30 – 16:00

12

19.07.2022

10:30 – 16:00

13

20.07.2022

10:30 – 16:00

14

21.07.2022

10:30 – 16:00

15

22.07.2022

10:30 – 16:00

16

25.07.2022

10:30 – 16:00

17

26.07.2022

10:30 – 16:00

18

27.07.2022

10:30 – 16:00

19

28.07.2022

10:30 – 16:00

 

Омарланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: