Къонакъбайлыгъыбыз, адамлагъа болушургъа хазырлыгъыбыз аламат ышанды

«Тёгерекде дуниягъа къара. Ол тюшледен къайда сейирди», - дегенди Рэй Брэдберри. Бу сёзлени кертилигине уа шагъатлыкъны Хасаниядан Жангуразланы Алий этеди. Ол Сочиде Олимпиада оюнлада, «Формула-1» эришиуде, футболдан дунияны чемпионатында эм талай башха даражалы турнирледе волонтёр болгъанды. Алий Къабарты-Малкъар къырал университетни Туризм эм сервис факультетин тауусханды, юридический жаны бла да билим алгъанды. Бизни бла ушагъында ол кёрген сейир затларыны, быллай уллу эришиуле къалай къуралгъанларыны юсюнден хапарлагъанды.

- 2012 жылда телевизорда президент программаны чеклеринде ингилиз тилге юйретирге къауум жыйгъанларыны юсюнден билдириуню кёреме.  Окъутуу хакъсыз болгъанды, жангыз да курслагъа барлыкъ адам Къабарты-Малкъарда жашаргъа керек эди. Документлерими береме, сора Бизнес-инкубаторда ушакъны ётеме. Конкурс уллу эди, тилге юйренирге 360-ха жууукъ адам итиннгендиле, алгъан а жангыз 120-сын этерик эдиле. Бир жарым жылдан сёлешип, окъуугъа чакъырадыла. Устазыбыз Санкт-Петербургдан эди, ол Сочиге Олимпиадагъа волонтёр болуп барыргъа уа сюеми эдинг, деп сорады. Сюймей а! Хау, дейме. Аны айтханына тынгылап, Оюнланы официальный сайтларында заявканы толтурама, - деп эсгереди Алий.

Алай Олимпиадагъа аны волонтёр халда угъай, ишчи этип алгъандыла, хакъ окъуна тёлегендиле, жашар жер, аш-азыкъ бла да жалчытхандыла. Борчу уа аэропортда къонакълагъа тюберге, турлукъ жерлерине тапдырыргъа, эришиу баргъан кезиуде трибуналада адамлагъа къараргъа, керек болса болушургъа, ангыламагъан затларын ангылатыргъа эди. Олимпиада бошалгъандан сора Паралимпиадагъа да иги кесек адамны къойгъандыла, анда да ишлегенди. Анда кёп жангы тенгле тапханды, ол санда башха регионладан, тыш къыралладан да, ала бла бюгюн-бюгече да байламлыкъланы жюрютеди. Паралимпиаданы Олимпиададан артыкъ уллу башхалыгъы жокъду, деп билдиреди Жангураз улу. Анда жангыз да адамла бираз азыракъдыла. Алай анга азыракъ магъана, даража бериледи дерге жарарыкъ тюйюлдю.

Олимпиададан сора Алий «Формула-1» эришиуде эки кере волонтёр халда болгъанды: «Анда ишчи болалмагъанма, алай аны ючюн жарсымагъанма. Формулагъа къараргъа билетле 100 минг эм андан кёп турадыла. Анда да кёп жангы тенгле тапханма. Борчум билетле бла даулаш чыкъса, ишни болушун билирге, халны тюзетирге эди. Тапсыз болумла уа асламысында, техника чурумла болуп, бир жерге эки билет сатылып къалса тюбей эдиле». «Формуладан» сора Москвада футболдан Конфедерацияны кубогун бардырыугъа къатышханды, анда борчу тышындан келген спортчулагъа, тренерлеге, судьялагъа тюберге, алагъа болушургъа эди. «Мында башха зат сейир этдиргенди – келгенле тохтагъан къонакъ юйле бек осалдыла, башха затлары да аламат тюйюлдю дегенча оюмла эшитгенме. Алай керти болум а арталлы да башха эди – жашагъан жерибиз да таза, ариу, башха жаны бла да айып келтирирча бир затха тюбемегенме», - деп чертеди  ол.

Сочиде Студентлени эм жаш тёлюню битеудуния фестивалына да баргъанды. Анга 186 къыралдан къонакъла келгендиле, анда мобильный-техника жаны бла жумушланы жалчытыу службада ишлегенди.  

Футболдан чемпионат да эсде къалырча иш болгъанды: «Анда эки айны тургъанма, Президентни да кёргенме. Эришиулени юсюнден айтханда, телевизор анда болгъан сезимлени жартысын да кёргюзталмайды. Командалары гол ургъанда, къараучуланы къууанып къычыргъанларындан стадион чачылыпмы кетеди, дер эдинг. Сёз ючюн, мексикалыла немислиле бла ойнагъанларында хар ким да финал свисток эшитилип, командалары хорларын сакълай эдиле. Алай бла свисток эшитилгенинден сора, къараучула къолларында суулары бла стаканланы ёрге сызып, секирип тебиреген эдиле. Аладан бирини хуржунундан телефону тюшюп кетип, ол да аны эслемей, юсюнде секире эди. Кесим да футболну сюеме, алай аны ючюн башымы тас этеме десем, ётюрюк айтырыкъма. Хорласала къууанырыкъма, къытдырсала да жюрегиме асыры жууукъ аллыкъ тюйюлме. Тыш къыраллы къараучуланы асламысы, бизникилелеге къарай, ала командаларына алай бек къууаннганларына неда чексиз жарсыгъанларына сейирге къала эдиле».

Жарсыугъа, футболда къараучула кеслерин тапсыз жюрютген, урушхан-тюйюшген кезиуле да чыгъадыла. Бу оюнлада, Алий айтханыча, ушагъыусуз затла болмагъандыла, ол а экисинден къалгъан битеу матчлада ишлегенди. Оюнладан сора, бир бирлерин къучакълап, быйыл сиз хорладыгъыз, экинчи жол а биз хорларбыз, дегенле да тюбегендиле:  «Бизни къараучуларыбыз а командабызгъа бек кёл этдиргендиле. Акинфеев къабакълагъа келген топну ургъанында, ала 7 минутну бир тохтамай къычырып, секирип, къууаннганларын тыялмай эдиле, жилягъанла да бар эдиле. Спортчула да, трибунагъа жууукълашып, ыразылыкъларын билдиргендиле. Аланы «Сизни ючюн ойнайбыз, болушханыгъыз ючюн сау болугъуз» деген жазыулары бла плакатла бла чыкъгъандыла. Къайсы командадан да футболчула адамла бла суратха угъай демегендиле, жарыкъ болгъандыла».  

Тыш къыраллы къараучуланы бир-бирлери Россейге келирге къоркъгъанларын, аланы асламлы информация органларында мында хал бек аманды, къонакълагъа къыйынды деп жазгъанларын айта, бек жангылгъанларын билдиргендиле. Ала бир аууздан бизни къонакъбайлыгъыбыны, болушургъа хазырлыгъыбызны белгилегендиле, дейди Алий. 

          

 

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: