Футболдан, шахматладан да зауукълу эришиуле

 «РусГидро» обществону регионда бёлюмюню болушлугъу бла Нальчикде гитче футболдан, шахматладан, чабыудан, велосипедледе учуудан эришиуле бардырылгъандыла. Алагъа спорт-адаптив школдан бла жай лагерьледе солугъан 500-ден аслам сабий къатышхандыла. Аланы барысына да кубокла, майдалла бла саугъала берилгендиле. Гитчелеге, ол санда сакъатлыкълары болгъанлагъа, быллай байрамны къураргъа  себеплик этгени  ючюн филиалгъа ыразылыгъын Къабарты-Малкъарны Олимпиада советини президенти Александр Заруцкий билдиргенди.

Общество жыл сайын жандауурлукъ программасыны чегинде сабий спортну айнытыугъа эс бёледи. Быйыл ол  Черек районну 1-чи номерли спорт школуну техникасын  жангыртыугъа, Аушигерде мектепни спорт залыны ремонтуна, республиканы баскетболдан жыйымдыкъ командасына Россейни чемпионатына барыр ючюн  кийимле алыргъа эм футболдан А.Л. Апшевни хурметине  турнирни ётдюрюрге болушханды. 

 

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: