Элбрус райондан

Юлгюлю юйюрлени санында

Юйюрню  даражасын кётюрюр, сабийлени юйретиуде жууаплылыкъны ёсдюрюр муратда «Жылны юйюрю – 2022» деген битеукъырал эришиу бардырылады. Бу кюнледе аны регион кезиуюню эсеплери чыгъарылгъандыла, аны тюрлю-тюрлю номинацияларында Элбрус районну келечилери ахшы кёрюмдюле болдургъандыла.

Алай бла «Юйюр – тёрелени сакълаууру» дегенде Эльмесовла АбдулКерим бла Земфира хорлагъандыла. Джаппуланы Адемей бла Мадина уа «Кёп сабийли юйюр» номинацияда экинчи жерге чыкъгъандыла. «Жаш юйюрде» ючюнчю болуп,  Гюлюйланы Солтан бла Алима саугъаланнгандыла.

Тепсеуню бла музыканы байрамы

Тырныауузну Искусстволаны Абайланы Солтан-Бекни атын жюрютген  сабий школунда окъугъанлагъа, ата-аналагъа бла къонакълагъа жарыкъ байрам къуралгъанды. Мектепни концерт залында преподавательле бла сабийле отчёт концертлерин хазырлагъандыла, музыка инструментледе ойнагъандыла, жырлагъандыла, тепсегендиле.

Хар замандача, миллет жырны «Жулдузчукъла» юлгюлю ансамбли, «Арабеск» тепсеу ансамбль ариу номерлери бла жыйылгъанланы эслерин бийлегендиле. Къызыу къарсла бла къараучула ыразылыкъларын  гитаристлеге, къыл-къобузда сокъгъанлагъа, фортепианода, скрипкада ойнагъанлагъа билдиргендиле. Залгъа  кирген жерде уа мектепни сурат ишлеу бёлюмюне жюрюгенлени чыгъармаларыны кёрмючю къуралгъанды. Алай бла отчёт концерт сабийлени окъуу жылны ичинде болдургъан жетишимлерин, неге юйреннгенлерин ачыкълагъанды.

 

Анатолий ТЕМИРОВ.
Поделиться: