Токну къоранчларын азайтыу

«Россети Шимал Кавказ» компания бизни республикада электрокючню эсеплеген жангы системаны юч муниципалитетде сынам халда ишлетип кёргенди. Аны бла байламлы ахыр жумушла Зольск, Бахсан районлада эмда Бахсан шахар округда тамам этилгендиле, деп билдиргендиле компанияны пресс-службасындан.

Жангы приборланы энергетикле юйлени къабыргъаларында угъай, орамда, аланы алларында тургъан ток чыпынланы башларында орнатадыла. Алай нек этгенлерини хыйсабын, алагъа адамны къолу жетмезча деп ангылатадыла ала. Дагъыда бир игиси – контролёр бла тюбешип турургъа, кёргюзтюулени абонент пунктха жиберирге да керекмейди. Неллай бир ток кюйдюрюлгенин а абонентни къолунда боллукъ пульт кёргюзтгенлей турлукъду. Алай бла ол компаниягъа, хайырланыучулагъа да ахшы амалды.

Быллай приборладан бюгюнлюкде 37 мингден артыгъы орнатылыннганды. Ала жиберген кёргюзтюулени жыйышдырып, ызы бла компаниягъа жиберген 668 устройство да барды. Бу ишлени чеклеринде энергетикле эки минг эски чыпынны, сора дагъыда 217 километр ток ызланы жангыларына алышхандыла.

Энергетикле бу системаны биринчиден ол участкалада нек орнатып башлагъандыла десегиз, алада сетьле осалыракъ халдадыла, кеслеринде да асламыракъ къоранч болады. Сёз ючюн, Зольск районда ток ызлагъа къышда буз терк-терк жабыша туруучуду. Электрокюч бла жалчытыугъа ол тийреледе болуучу желле да себеплик этмейдиле. СИП деген ток ызланы хайырындан а ол къоркъууну да азайтыргъа къолдан келликди.

 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: