Карате адамны къарыулу, терк этгенинден тышында, сабырлыкъгъа, тёзюмлюлюкге юйретеди, огъурсузлукъну унамайды

 Настуланы Ислам умутландыргъан каратечилерибизден бириди, къыралны жыйымдыкъ къауумуну санындады. Ол Кёнделенде Настуланы Расулну бла Мёчюланы Лейляны юйюрлеринде туугъанды, бусагъатда Нальчикде жашайды. Мында тогъузунчу номерли школну тауусханды, Белгород институтну филиалында юридический жаны бла усталыкъ билим алгъанды. Спорт бла Ислам жети жылында окъугъан мектебинде  тренер Артур Унежев кюрешип башлагъанды, анда он жылны жарау этгенди.

Биринчи классда окъугъанында, каратеден секция ачылгъаныны юсюнден билдириуню кёреди. Анга къууанып, юйге келгенлей, таматалагъа ары жюрюрге сюйгенин айтады. Сора, атасы бла келип, секциягъа жаздыладыла. «Алгъа мени гимнастикагъа берирге сюе эдиле, алай, насыпха, баргъан кюнюбюзде ол жабылып болгъанды», - дейди Ислам, ышара. 

 Каратени сайлагъан кёп жашчыкълача, Насту улу  Ислам да Брюс Лини, Джеки Чанны киноларына къарагъанды, аланы ызларындан приёмланы къайтарыргъа кюрешгенди. Кесин ММА-да сынаргъа да сюйгенди, анда аудуруу приёмланы этерге юйренирча, дзюдогъа жюрюп башлагъанды. Алай спортну бу тюрлюсю анга келишмегенин терк ангылагъанды. Дзюдону юсюнден айтханда, анда жетишимли болур ючюн, гитчеликден юйренирге керекди. Ол а сайлагъан ишинде уста болургъа итине эди. Къатыш единоборстволада сегиз айны тургъанды, алай алада каратедеча низам, философиялары болмагъанын жаратмагъанды. Алай бла ол эки жылны  ичинде каратени унуталмагъанды, жюреги артха тартханды. Тренерине баргъанды, алай анда абадан жыл санда спортчула, спарингле этерге нёгерле болмагъаны ючюн,  Мурат Думанишевге кёчгенди.

Киокушинкайны энчилиги  ол каратени эм къаты тюрлюсю болгъанындады, аны ючюн аны Олимпиадагъа къошаргъа сюймейдиле. 14 жылдан сора къол къапсыз сермешесе, 16 жыл толгъандан сора шлемсиз тюйюшесе, 18-34 жылда уа юсюнгде чып тюшюуден сакълагъан бир зат къалмайды. Ачыргъа, чып тюшерге къоркъуу бек ёседи. Ислам чертгенича, каратени энчи философиясы барды. Ол адамны къарыулу, терк этгенинден тышында, сабырлыкъгъа, тёзюмлюлюкге юйретеди, ниетин кючлейди, огъурсузлукъну унамайды. Мында къаршчы спортчугъа, тенглеринге намыс эте билирге керексе.

Эришиулеге къатышып Ислам 8 жылында башлагъанды, биринчи «алтынын» республикалы биринчилигинде къытханды. Андан сора округда, къыралда да кёп тюрлю эришиуледе сермешгенди, алай эм уллу жетишимине уа Москвада ЦСКА-ны спорт единоборствола мекямында «Киокушинкай-каратеден федерацияланы содружестволарыны кубогу» деген III халкъла аралы эришиу доммакъ майдалын санайды. Бу турнирге кёп къыралдан, 300-ден аслам, каратечи къызла бла жашла къатышхандыла. Ислам,  кесини ауурлугъу 64 килограмм болгъанлыкъгъа, 70 килограммгъа дери ауурлукъда сермешгенди, эки саугъагъа тийишли болгъанды – ючюнчю жер алгъаны ючюн доммакъ майдалгъа, сора эм терк нокаут этгени ючюн да энчи белгиленнгенди.

- Биринчи тюбешиуюм Белоруссиядан къара бел баулу спортчу бла эди, ол кеси да менден он жылгъа тамата эди, аны минут бла жарымгъа нокаут бла  хорлагъанма. Аны ызындан индиячы Баихинер Сингхни беш такъыйкъаны ичинде нокаутха жибергенме, ол эришиуде эм къысха тюбешиуге саналгъанды. Ючюнчю сермешим а Калининграддан бек сынамлы каратечи бла эди, аны бла сермешни ахырына дери бардыргъанма, судьяланы оноулары бла хорлам анга берилгенди. Андан сора башха тренерле, келип, аны бла аллай бир заманны алыкъа бир спортчу да сермешалмагъанын айтхан эдиле. «Доммакъ» ючюн сермешибиз 9 минутну баргъанды, анда хорлар ючюн битеу кючюмю салгъанма. Къыйын келген майдал бютюн багъалыды, аны къолунгда тутхан бютюн хычыуунду, нек дегенде аны алыр ючюн, кесинги аямай кюрешесе, чексиз арыйса.  Сора, сермешгенде хар заманда да къаршчы спортчуну тюз да кёзлерине къараучума. Къытхандан эсе къатышыу игиди, деген оюм барды. Мен а хорларгъа излейме, манга спортда олду эм багъалы, - дейди эришиуню эсгере Ислам.

Хорламларын каратечи анасына жоралайды. Спортчу айтханыча, анасы аны хар сермешине къарайды. Кимден да бек ол жарсыйды, къыйын сагъатда кёл этдиреди, спорт, окъуу, къылыкъ жаны бла да иги болуруна къайгъырады. 

 

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: