Байрамны ветеранны арбазына келтиргендиле

Росгвардияны КъМР-де Управлениясыны къуллукъчулары эмда  Звездный элде аскер бёлюмню оркестри Уллу Ата журт урушну ветераны Семен Хармацха энчи байрам къурагъандыла. Аны алгъышлаугъа Юнармиячыла бла ведомствону кадет классыны курсантлары да къатышхандыла.

 Къонакъла ветеран жашагъан юйню арбазында уллу байрам къурагъандыла. Оркестрни артистлери уруш макъамланы, халкъ сюйген жырланы согъуп, акъсакъалны кёлюн кётюргендиле.

 Бюгюнлюкде, жарсыугъа, ветеранла байрам жумушлагъа къатышалмайдыла, аны ючюн къууанчны аланы арбазларына, юйлерине келтирирге оноулашханбыз. Биз  быллай жумушла бла билдираллыкъбыз алагъа этген хурметибизни, берген сыйыбызны, -дегенди Управленияны къуллукъчусу полицияны подполковниги   Виктория Загаштокова.

 Семен Григорьевич Хармац урушха 17 жылында кетгенди, ол 1-чи Прибалтийский     фронтда къуллукъ этгенди, разведчик болгъанды. Ауур жара алып  кесине бакъдыргъандан сора, 2-чи Украина фронтха тюшгенди. Уруш бошалгъандан сора   энтта 5 жылны Къытайда къуллукъ этгенди.

 

 

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: