Къырымны кубогундан – онтёрт майдал

Симферопольда «Крым-СПОРТ» спорт-жарау этиу арада дзюдодан «Къырымны ара шахарыны кубогу» деген XVII жаш тёлю эришиу бардырылгъанды. Анга Къырымдан, Краснодар эм Ставрополь крайладан, Къабарты-Малкъардан бла Адыгеядан 2003-2008 жыллада туугъан 300-ден аслам спортчу къатышхандыла.

Бизни республикадан дзюдочула анда 14 майдал, ол санда 5 алтын къытхандыла. Кеслерини жыл сан эм ауурлукъ къауумларында Инал Таов (50 кг.) Тамерлан Кушхов, Феликс Шогенов (экиси да 66кг.), Дамир Бесланеев (+90 кг.) бла Залим Балкизов (+100кг.) хорлагъандыла. «Кюмюшлени» Гайыланы Алан (46 кг.), Алимбек Шадов (55 кг.), Исхан Мурачаев (60 кг.), Идар Ансоков (66 кг.), Алан Тохов (90 кг.) алгъандыла.  Никита Звягинцев (50кг.), Бачиланы Ахмат (55 кг.), Эмиль Зеньков (81 кг.) бла Тогъузаланы Нодар (+100 кг.) ючюнчюле болгъандыла.\

Медалистле барысы да дзюдодан Сеф Ниров атлы школда тренерле Дмитрий Ивановда бла Андзор Апхудовда юйренедиле.

 

 

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: