Жашларыбызда бла къызларыбызда – беш майдал

Пятигорскну «Боец» спорт арасында боксдан ачыкъ турнир бардырылгъанды. Анга бизни республикадан тренер Тимур Моловда жарау этген спортчула къатышхандыла, жетишимли да болгъандыла.

Алай бла кеслерини ауурлукъ къауумларында Бапыналаны Алийхан бла Жантемир Гумов хорлагъандыла. Тамерлан Урозаев, Милана Жексембаева, Зарина Жемухова а экинчи жерлеге чыкъгъандыла.

Кульчалны Зульфия.
Поделиться: