Тёрели эришиуде – биринчи жер

Бахсанны А. Шогенцуков атлы школуну Росгвардия классыны окъуучулары самбодан республикалы турнирде хорлагъандыла.

Эришиуле жыл сайын тёрели халда къураладыла. Быйыл ала Бахсанны спорт школунда бардырылгъандыла, алагъа республиканы жер-жерлеринден 100-ден аслам жаш спортчу къатышхандыла. Энчи зачётлада «алтынны» Темрюк Ташуев къытханды, кюмюш майдалланы Астемир Кажаров бла Саид Куржиев алгъандыла, ючюнчю жерге Алан Нагоров чыкъгъанды.

Турнирде хорлагъанла, призёрла да майдалла эм грамотала бла саугъаланнгандыла.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: