Европаны биринчилигине къатышырыкъды

Санкт-Петербургда каратеден «Надежды России» деген битеукъырал эришиу къуралгъанды. Анда 54 региондан 1000-ден аслам спортчу эришгендиле. Хорлагъанлагъа къыралны атындан Европаны биринчилигине къатышыргъа эркинлик берилгени ючюн, сермешле къызыу, сейир да ётгендиле.

Анда бизни каратечиле да жетишимли болгъандыла. Алтын майдалны Керим Алихаджиев къытханды. «Кюмюшлени» Къурманланы Коншау-Бий бла Ислам Шомахов алгъандыла, Идар Мезов ючюнчю болгъанды. Европаны биринчилигине Керим атланырыкъды.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: