Токну къоранчы дайым азая барады

Кёп болмай «Россети Северный Кавказ» Каббалкэнерго» компанияда ётген кенгешде балансла жаны бла комиссия быйыл тогъуз айгъа биригиуню иши бла байламлы эсепле чыгъаргъанды.

Сагъынылгъан кезиуде электрокюч организацияны районлада бла шахарлада бёлюмлеринде токну къоранчын азайтырча мадар этилгени уллу жетишимледен бири болгъаны айтылгъанды. Быйыл ючюнчю кварталда план бла белгиленнген 22,4 процентден аны 18,9 процентге жетдирирге онг табылгъанды.

Бютюнда бек бу жаны бла кеслерин айырмалы - Зольск, Май эм Элбрус районланы электросетьлери кёргюзтгендиле. Алада электросетьлени техника жаны бла игилендириу, токну эсеплеген «акъыллы» приборла бла жалчытыу, ЛЭП-гъа, подстанциялагъа ремонт этиу, оборудованияны жангыртыу эм ток урланмазча мадар этиу ишле тынгылы толтурулгъандыла.

Андан сора да, быйыл отчёт кезиуге сетьлеге 1,2 миллиард кВт. сагъат ток берилгени да сагъынылгъанды. Ол былтыр бу замандан эсе 52 миллион кВт. сагъатха кёпдю.  
Бюгюнлюкде электрокючню хайырланыу жаны бла ёсюм жашау журт бёлюмге жетеди. Аны баш сылтауларындан бири уа жыл сайын юйледе техникаланы санына танг къошула баргъанынданды.  

Магометланы Сулейман.
Поделиться: