Огъары Малкъардан жюзжыллыкъ ынна айырыулагъа къатышханды

Огъары Малкъар элде жашагъан, Уллу Ата журт урушну дуниясын алышхан ветеранны юй бийчеси Муртазланы Кызыка, юйюнде къол кётюрюп, айырыулагъа къатышханды.

Кесини инсан борчун толтуруп, ол участок айырыу комиссияны тышына чыгъып ишлеген къауумуна ыразылыгъын билдиргенди эм кесини жашау сынамыны бийиклигинден былай эсгертгенди: «Мен Путиннге бек ыразыма, ол бизге эс бургъанлай турады, кёп хайырлы иш этеди. Намаз къылгъан заманымда къыралыбыз, халкъыбыз, жамауатыбыз кемчиликле сынамай жашарларын тилегенлей турама».

Юйлеге чыгъып ишлеуден сора да, Черек районда къол кётюрюу ётген юч кюнню ичинде инсанланы участоклагъа жетдирирча энчи автобусла жюрюгенлей тургъандыла. Ала излемлеге кёре жер-жерли айырыу комиссиягъа жетгендиле, деп билдириледи Черек районну администрациясыны Инстаграм каналында.

Поделиться: