Кючню бирикдириуню хайырлыгъа санап

«Каббалкэнерго» компанияны башчысыны орунбасары Аслан Балкаров РФ-ни Сюд приставларыны федерал службасыны Къабарты-Малкъарда Управлениясыны башчысыны орунбасары Олег Эфендиев бла тюбешгенди. Ала электрокюч ючюн кёп заманны тёлемей борч этип тургъанла бла ишни мындан арысында къалай бардырыргъа боллугъун сюзгендиле.

Компаниядан билдиргенлерича, ведомствола борчланы жыйыу жаны бла этиллик мадарланы белгилегендиле, бу ишни къыйматлылыгъын да кючлендире барадыла. Белгилеп айтханда, электрокюч бла жалчытыучу предприятие быйыл биринчи тёрт айны ичинде сюд органлагъа 3,4 минг дау къагъыт жибергенди. Сёз мында 371 миллион сом борчланы юсюнден барады. Андан 248 миллион сом багъасына дауланы сюдле дурус кёргендиле. Ызы бла ишге приставла къошулуп, борчлары болгъанладан 55 миллион сом жыйылгъанды.

Тюбешиуде эки жаны да арада байламлыкъланы кючлендирирге, борч этип тургъанлагъа къажау ишни андан ары бардырыргъа келишгендиле. Аны чеклеринде ай сайын рейдле бардырыргъа, эсгертиуле этип турургъа эмда болумну тюзетиу жаны бла башха жумушланы тамамларгъа оноулашхандыла.

Омарланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: