Заявленияны мартны ахырына дери берирге тийишлиди

Россейни Президентини буйругъуна тийишлиликде жети жылдан абадан болмагъан сабийлеге 5-шер мингле берилген эдиле. Декабрьде Пенсия фонд бу тёлеулени этгенди, ахча 13,7 миллион адамгъа юлешиннгенди. 2021 жылгъа 31 мартха дери туугъан балаланы ата-аналары неда осуйлары бу ахчаны алыр ючюн, къырал жумушланы порталында неда фондну клиент службасында заявление жазаргъа керекдиле.

Сабий 2020 жылда 1 июльдан сора неда буйрукъ чыкъгъандан сора (2020 жылда 18 декабрьде) туууп, COVID-19 эпидемиясыны хатасындан анга бир-тюрлю тёлеую алынмагъан эсе, аны ючюн да заявленияны мартны ахырына дери берирге тийишлиди.   

Заявлениягъа сабий туугъаныны юсюнден шагъатлыкъ къагъытны эм банкда счётну реквизитлени къошаргъа керекди.

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: