Кавказны кубогундан – кюмюш майдал бла

Ставрополь крайны Суворовская станицасында къатыш единоборстволадан «Кавказны кубогу» бардырылгъанды. Анга округну битеу регионларындан 200-ге жууукъ спортчу къатышханды.
Анда Элбрус райондан кюмюш майдалны 84 килограмм ауурлукъда сермешген Гюлюйланы Аслан къытханды. Аны тренер Арсен Губашиев юйретеди.

Анатолий ТЕМИРОВ.
Поделиться: