Таза, ариу сёзю бюгюн да эсибиздеди

Нальчикде Къулий атлы орамда онунчу номерли библиотекада белгили къабартылы назмучу Инна Кашежеваны эсгергендиле. Тюбешиуню библиотеканы таматасы Багова Аминат Мухамедовна эм аны биргесине ишлегенле хазырлагъандыла.

Ол кюн ары келген къонакъланы араларында Кавказ жазыучуланы клубуну Къабарты-Малкъар бёлюмюню келечилери, «Кюн шахар» сабий  чыгъармачылыкъ академияны «Альтернатива» сабиц коллективи, «Театр.Слово» студияны окъуучулары эм аланы хазырлагъан устаз Марита Жамбекова болгъандыла.

Жыйылыуну библиотеканы таматасы Аминат Багова ачханды. Ары келген окъуучуланы жазыучула бла шагъырей этгенди. Ызы бла Инна Кашежеваны юсюнден къысха билдиргенди.

Андан сора журналист, жазыучу Османланы Хыйса сёлешгенди.

- Атлары айтылгъан поэтле бла тенглик жюрютген къабартылы назмучуну атын малкъар халкъ  хурмет бла эсгереди. Ол тау эллерибизге келип, аны жомакълы жерин кёрюп, адамлары бла шагъырей болуп, алагъа атап назмула, жырла жазгъанды. Аны «Возьми меня в Балкарию» деген жыры миллет бар къадарда унутуллукъ тюйюлдю. Назмуларына жазылгъан жырланы уа ол заманда эм белгили  артистле жырлагъандыла ол санда Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Майя Кристалинская, Эдурад Хиль, Надежда Зыкина эм башхала.

Он жыл мындан алда, аны жетмишжыллыгъында,  Черек районну таматалары оноулашып, Бабугентде бир орамгъа аны атын атагъандыла.

Андан сора филология илмуланы доктору Светлана Алхасова сёлешгенди. Ол, алгъаракъда басмадан чыкъгъан, поэтни жашау эм чыгъармачылыкъ жолуну юсюнден тинтиу китабыны юсюнден хапарлагъанды.

Ызы бла поэт Болатланы Юруслан, устаз  Марита Жамбекова сёлешгендиле. Ахырын уа Кюн «шахарны» адабият клубундан келген къызла, жашла Инна Кашежевааны назмуларын кёлден айтхандыла. Бу тюбешиу, сёзсюз,  жыйылгъанланы  эслеринде кёпге дери къаллыкъды. Инна Кашежевача поэтле дуниядан кетселе да, аланы атлары бир заманда унутулмазлыгъы хакъды.

 

                                Инна Кашежева

      Малкъарны сыйына

            (алгъыш)

Бу алгъыш аякъда чагъырда,

Къалтырай тургъан саз мууалда

Мен кёреме кёксюл Малкъарны –

Булутла башында къыралны.

 

Мен сени бла биргеме анда,

Баш урама, келип таулагъа…

Ма къайтады, атады тангым,

Тюз кесича сууукъ айраным.

 

Шинжили жел урады тауда,

Ма жетеди, этеди уппа…

Тюз да сютча, аныча жылы

Шош келеди ингир сагъышлы.

 

Мен къоркъурча зат жокъду мында:

Къылычны юсюнде къалкъанлай,

Мени инбашымда таулуну

Не жылы, огъурлуду къолу.

 

Кёгюнгден сени кёк жулдузла

Жюрекге тюшдюле, жандыла…

Бошдан такъмайдыла сыйынга

Поэтле назмулу алгъышла!

                        Мусукаланы Сакинат  кёчюргенди.

Лейлун улу Х.
Поделиться: