Фатарны къаллай кезиуледе алыргъа жарамайды?

Законодательствону билмеу жашау журтну сатып алгъанда чурумлагъа келтирирге боллукъду. Бу ишде жангылыч этмезча Россейни Кадастр палатасыны Къабарты-Малкъарда бёлюмню эсгертиуле этиуню дурус кёргенди. Бек алгъа уа – фатарны неда юйню алырдан алгъа сатыучуну быллай операцияла этерге эркинлиги болгъанын бла къалгъанын тохташдырыргъа. Сатыу-алыу келишимни тауусханда ишеклик туудургъан битеу шартлагъа уллу эс бурургъа керекди. Бу ишни тамамларгъа жарамагъан къауумгъа акъылбалыкъ болмагъанла бла психикалары ауругъанла киредиле. 14 жыллары толмагъанла «недееспособныйлеге» саналадыла, 14-18-жыллыкълагъа эркинликлени талайы бериледи, 18 жылларында уа – адамла алагъа закон бла тийишли эркинликлени барысын да хайырланаладыла.

Психикалары ауругъанланы юслеринден айтханда, аланы эркинликлерине сюдню оноуу бла чек салынады эм алагъа опекунла къараргъа борчлу боладыла. Саусузну атындан сатыу-алыу ишлени аны опекуну бардырады. Аны бла бирге «недееспособный» инсанны мюлкге ие болургъа эркинлиги сыйырылмагъанын да билирге керекди, дейди эксперт Аслан Тохов.  Адамны психикасында ауруу болгъанын тохташдыргъандан сора сюд оноууну юсюнден опека эм попечительство органлагъа билдиреди, ала уа юч кюнню ичинде бу информацияны эсеплеу-регистрация органлагъа ётдюредиле. Алада Тепдирилмеген  мюлкню бир къырал реестрине (ЕГРН) сюдню оноууну юсюнден жазыу этиледи. Аны ючюн фатарны алгъынчы сатыучудан ЕГРН-дан выписканы излерге керекди.

Сатыучуну ауругъаны ачыкъланса, эсигизде болсун – законнга тийишлиликде, аны иелигинде болгъан мюлкню алыргъа (отчуждение) жарамайды. Алай 48-чи номерли Федерал законнга кёре, талай энчиликле да бардыла. Сёз ючюн, андан фатарны алыргъа боллукъду рента неда алышыу келишимге кёре (андан саусузгъа файда тюше эсе) неда ауругъан жашаргъа башха жерге кёчюп кете эсе. Юй сатылады, ауругъаннга багъалы багъыу керек бола эсе да. Алай эсигизде болсун – психикасы ауругъандан фатарны алыу бла байламлы битеу ишлеге нотариусну шагъатлыгъы изленирикди.

Кульчаланы Зульфия хазырлагъанды.
Поделиться: