Гитче хатадан уллу палахха тюшмегиз

Полицияны келечисине улутха берирге умут этген уголовный жууапха тартылады.    Административ тазирден къутулургъа кюрешген полициячыгъа ахча береме деп, андан да уллу палахха тюшерге боллукъду.

Ишчи къуллугъун толтургъан кезиуде инспекторгъа  улутха бериу уголовный бузукълукъду. Бу кезиуде ахчаны берирге кюрешген, аны алгъан да тартыладыла жууапха. Аны къатылыгъы уа ахчаны ёлчемине кёре тохташдырылады.

Коррупция улутхадан башланады, женгил ахчагъа юйреннген къуллукъчу андан ары да кесине хайыр алыргъа излейди. Болсада РФ-ни Уголовный кодексинде   быллай бузукъчуланы тохтатыу мадарла белгиленипдиле:  291-чи эм 291.2-чи статьялада. Алагъа   бузукълукъ этгенни эркинлиги 15 жылгъа дери окъуна сыйырылыргъа боллукъду.

Къырал автоинспекторланы коррупция аманлыкъладан сакълар мурат бла жол-патруль службаны машиналарында видеорегистраторла орнатылыпдыла. Ала уа машинаны тышында, ичинде болгъанны да алдырадыла видеогъа.

Инспектор водительге улутха бериу уголовный аманлыкъ болгъанын, ол тутулургъа боллугъун ангылатыргъа борчлуду. Алай анга да къарамай, инсан жолда жорукъланы бузгъаны ючюн, терслеу бегимни жарашдырмаз ючюн ахча берирге умут этсе, жерине следствие къауум чакъырылады. Ала полициячыны айтханын, регистраторда жазылгъан видеону да уголовный ишге къошадыла. 

Полициячы битеу административ жумушланы видеорегистраторгъа кёрюннген жерде толтургъанын белгилерчады. Инсан инспекторгъа ахча берип, жууаплылыкъдан къутулургъа умут этсе, ол да видеогъа алдырыллыкъды.  Бу шагъатлагъа таянып, анга РФ-ни УК-сыны 291-чи статьясына кёре (улутха бериу) уголовный иш ачыллыкъды, деп эсгертедиле УГИБДД-ны пресс-службасындан.

КъМР-де къырал автоинспекторла жолда жюрюуге къатышханланы сакъ болургъа, жорукъланы сакъларгъа, коррупция бла байламлы аманлыкъланы этмезге чакъырадыла. Гитче хатадан къутулама деп, андан да уллу палахха тюшерге боллугъугъузну унутмагъыз.

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: