Сабийни саулугъуна, жашаууна заран салынса жууаплылыкъ уллуду

 14 жылгъа дери акъылбалыкъ болмагъанны саулугъуна заран салынса, аны атасы, анасы, башха законлу келечиси жууаплыдыла.  

  Ата, ана неда башха законлу келечи сабийни юйретиу жаны  бла борчларын тийишлисича толтурмагъанлары, аны хылиликлерине, башха бузукъчу ишлерине эс бурмагъанларыны, анга къарамагъанларыны хатасындан акъылбалыкъ болмагъанны саулугъуна заран тюшсе, жууапха тартыладыла. Бу низам РФ-ни Граждан кодексини 1073-чю статьясыны 1-чи кесегинде тохташдырылыпды.

Дагъыда сабийге кереклисича къарамай, ол ачыса, жаралы болса, бу кезиуде ол тургъан организация да жууапха чакъырыллыкъды. РФ-ни Граждан кодексинде (1073-чю статьяны 3-чю кесеги) аллай организацияла да белгиленипдиле. Тизмеге билим бериу   (сабий садла, школла, гимназияла, лицейле),  медицина (больница, санаторий), осуйлукъ этген организацияла киредиле. Аладан сора да  сабийге къарагъаныны юсюнден келишим этилген инсан да жууаплыды.

Акъылбалыкъ болмагъаннга башында белгилеген организацияда (аны иелигинде болгъан жерде да) тургъан заманда, анга  кереклисича къаралыргъа тийишлиди. Болсада ата-ана, осуйлукъ этген инсан, акъылбалыкъ болмагъан ол кезиуде тургъан организация сабийни саулугъуна заран аланы хатасы жетмей салыннганын шагъатла келтирип бегейтирге да  боллукъдула, ансыз ала жууапха тартыллыкъдыла (РФ-ни ГК-ини 1073-чю статьясыны 1-чи, 3-чю кесеклери).

Къаллай жууаплылыкъ болгъанын да ангылатыргъа тийишлиди. Сёзге, дау организациягъа берилсе, сюд тинтиулеге баланы атасын, анасын да чакъырыргъа боллукъду. Терсленнгенле барысы да борчларын кереклисича толтурмагъанлары ючюн сабий ачыгъаны тохташдырылса, хар бири салгъан хата тергелип, сюд оноуну алай чыгъарады. Бу кезиуде заран ючюн тёлеулени да ала барысы да этедиле.

Законда белгиленнгенича, сабий акъылбалыкъ болгъандан сора, неда аны кесин кечиндирирча ырысхысы болса да, атасы, анасы тёлеулени этгенлей турлукъдула. Нек дегенде бу кезиуде ала сабийлерине салыннган заран ючюн жууаплылыкъдан эркин  этилмейдиле. Жаланда ол ата-ана ёлгенден сора, неда аланы тёлеуню этерча файдалары болмаса  тохтайды.

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: