Битеукомандалы эсепде - биринчиле

«Россей – спортну  къыралы» чакъырыу бла Саратовда каратени арашидо тюрлюсюнден «Федерацияны кубогу» деген ат бла эришиу къуралгъанды. Анга 200-ден аслам спортчу къатышханды, ол санда 19-лан Къабарты-Малкъардан.

 Каратечилерибизден кеслерини жыл сан эм ауурлукъ къауумларында майдалла бла Хаджиланы Руслан, Адам Бичоев, Байрамукъланы Магомет, Самир Имамов, Гюлюйланы Джабраил, Ахмат Бадраков эм башхала къайтхандыла. Битеукомандалы  эсепде да ала биринчиле болгъандыла.

 

Кульчаланы Зульфия.
Поделиться: