Энчи магъаналы чыгъармала

Озгъан айда Суратлау искусстволаны А.Ткаченко атлы музейинде эки кёрмюч ачылгъанды. Бири Ленинградны  фашистледен азатлаугъа 80 жыл толгъанына аталып, «Блокадной вечности страницы» деген ат бла, экинчиси уа белгили поэт Александр Пушкин туугъанлы 225 жыл толгъанына - «Напеву Пушкинскому вторя» деген.

 Анда музейни фондунда сакъланнган белгили суратчыланы блокадагъа жораланнган чыгъармалары кёргюзтюлгендиле. Ол ишлени хар бирини да терен магъанасы барды, ала адамны жюрегине жетип, кёлюн толтурадыла. Ол чыгъармала хайт деген эр кишиле ата журтларын къоруулагъан кезиуде, аланы аналары, сабийлери ашсыз, суусуз къалып, артыкълыкъны азабын чекгенин ачыкълайдыла. Сабийлери ачдан ёле тургъанда, аналары не этерге билмегенлей жиляй, кёз жилямукълары агъа тургъан сурат а бюгюн да ачытады жюреклени.

- Мында бек аламат ишлени кёрюрге амал барды. Тин-ниет хазна жангыз искусствону хайыры бла ёседи, аны себепли быллай магъаналы кёрмючлеге жаш тёлюню келтирирге борчлубуз. Искусство не жаны бла да инсанны айныууна себеплик этеди, тарыхны ачы, къууанч кезиулерин эсде тутаргъа онг береди. Аны себепли белгилеригим, кёрмюч ай чакълы бардырыллыкъды, сабийлени келтирип, бу чыгъармала бла танышдырыгъыз, билимлерин ёсдюрюгюз, - дегенди КъМР-ни Парламентини Маданият, граждан обществону айнытыу эм информация политика жаны бла комитетини башчысы Заурбек Кумалов.

Дагъыда ол Ленинград блокаданы юсюнден айта, ол бизни тарыхыбызда бек ачы кезиу болгъанын чертгенди. Жаш тёлюню аны унутмазгъа чакъырып, энди ол къыйынлыкъ къайтарылмазча тежегенди. Бюгюнлюкде да нацизм бла уруш этген жашларыбыз хорлам бла сау-саламат юйлерине жыйышсынла, дегенди.

КъМР-ни халкъ художниги Анатолий Жилов кёрмючлени барысына да келгенин айтханды. Алай бу жол мында бир-бир чыгъармаланы биринчи кере кёргенин чертгенди. Жангы жылны биринчи кёрмючю уа Александр Сергеевич Пушкинни юбилейине аталгъанына къууаннганын а жашырмагъанды. Поэт кеси назмула жазгъандан сора да, аламат суратла ишлегенин да белгилегенди ол.

 Эки экспозициядагъы чыгъармаланы кёрюрге сюйгенлеге деп кёрмюч 18 февральгъа дери ишлерикди.

Темуккуланы Амина.
Поделиться: