Уруннган инсанланы сейирлерин къоруулай

Кёп болмай СКФО-да къырал урунуу инспекцияланы башчыларыны кенгеши Нальчикде ётгенди. Жыйылыуда Къабарты-Малкъарда эмда саулай Шимал Кавказда предприятиялада ишчилени хакъларын тёлемей борч этип турууну юсюнден сёлешиннгенди, деп билдиргендиле ведомствону пресс-службасындан.

Инспекцияланы башчылары аллай борчла бла байламлы болумну сюзгендиле, оюмларын да туура этгендиле. Айтханларына кёре, ведомство предприятияла аланы жабарча этерге керекди. Болумну къалай игилендирирге боллугъуну сагъышын этгендиле, анга кёз-къулакъ болуп турургъа, власть органла бла да оноулашып амал табаргъа кереклисин чертгендиле.

Жыйылыуда дагъыда урунуу инспекцияланы жамауат-политика ишлерини юсюнден сёлешгендиле. Андан сора да, уруннган инсанланы эркинликлерин эмда закон бла белгиленнген сейирлерин къоруулауда ахшы сынамлары бла бир-бирлерин шагъырейлендиргендиле.

 

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.
Поделиться: