Жолла мардалагъа келиширча

Къабарты-Малкъарда «Къоркъуусуз эм тынгылы автомобиль жолла» миллет проектге кёре, иги кесек жол мардалагъа келиширча болгъанды, аны бла байламлы республика къыралда алчы регионланы санына киргенди.  Ишни жетишимли бардыргъаны федерал даражада да белгиленнгенди.

 Бюгюнлюкде да бу жаны бла уллу план белгиленеди.   Аны чеклеринде быйыл тийишли ишле районланы барында да бардырыллыкъдыла. Саулай алып айтханда, 90 километр чакълы жолгъа тынгылы ремонт этилликди.  

Эм биринчи эллени ара орамларына, социал магъаналы объектле орналгъан эм туристле аслам хайырланнган жолла жангыртыллыкъдыла.   Кёпюрлеге эм башха конструкциялылагъа къараллыкъды. Ол санда жууукъ заманда Огъары Малкъар – Мухол эм Майский – Заречное - Ново-Ивановское жоллада Черек сууну кёпюрлери тынгылы боллукъдула. Пролетарское, Огъары эм Тёбен Куркужинледе, Светловодское, Совхозное, Псыгансу-2, Красноармейское эм Терекское элледе да жолла тап халгъа келтирилликдиле.

Аны бла бирге, Бабугентде 1,4 километрде «Бабугент – Мехлесхоз» эм Золск районда да 1,7 километр чакълы бирде «Шордаково - 6-я Золка» объектлеге тынгылы ремонт этиллликди. Аны бла чекленип къалмай, алагъа   бир къауум жылны тозуратмай къарарча   келишимле да этилгендиле.   

Республиканы жол фондуну ахчасына уа 9,3 километрде «Эски Черек – Котляревская» жолгъа къараллыкъды. Ол Тёбен эм Эски Черек эллени бирге къошхандан сора да, аслам  социал магъаналы  орналгъан объектди.  

Быйыл эрттеден бери скъланнган «Аргудан – Александровская» жол да къолгъа алынырыкъды. Ишле эки урумдан къураллыкъдыла.   Биринчи кесегинде Аргуданда 4,3 километр чакълы бирде   Арамисов орам эм ызы бла  Александровскаяда  5,8 километр жангыртыллыкъды. Бюгюнлюкде окъуна подряд организацияны келечилери  ишлени башларча жумушланы тамамлап тебирегендиле.

Сагъынылгъан миллет проектни чеклеринде  «Экинчи Чегем – Булунгу» жолну 27 километринде да  тынгылы ишле тохтамагъандыла. Жолчулагъа къыйын, къоркъуулу  жерледе кюреширге тюшеди. Анга да къармай, специалистле ишлени болжалдан кеч къалмай бошар муратлыдыла. 

Бизни корр.
Поделиться: