Сакъ болургъа юйретгендиле, жууаплылыкъны ангылатхандыла,

Черек районну школларыны окъуучулары эм аланы ата-аналары бла тюбешиуле къуралгъандыла. Право низамны сакълаучулары алагъа экстремизмни бла терроризмни къужурлукъларын ангылатхандыла.

 КъМР-де МВД-ны экстремизмге къажау арасыны къуллукъчулары черекчи полициячыла бла бирге Аушигерни бла Огъары Жемталаны орта школларыны 7-11-чи  классларыны окъуучулары бла тюбешгендиле.

Право низамны сакълаучулары жаш адамлагъа бла аланы ата-аналарына терроризм адам улугъа къаллай къоркъуу салгъаныны, экстремизмни ниетлерини юслеринден айтхандыла эмда бу аманлыкъла ючюн жууаплылыкъны эсгертгендиле. Дагъыда школчуланы  интернетде ишекли къауумлагъа къошулмазгъа, танымагъан адамланы айтханларын этмезге   чакъыргъандыла.

Сёз келир заманда усталыкъны сайлауну юсюнден да баргъанды. Къонакъла жашланы бла къызланы илмуну, спортну, искусствону сайларгъа, кеслерини фахмуларын ачыкъларгъа кереклисин айтхандыла. Юлгюге районда туугъан белгили спортчуланы, илму эм жамауат къуллукъчуланы келтиргендиле, жигитликни, туугъан журтубузгъа кертиликни юлгюсюн кёргюзтген жерлешлени юслеринден да айтхандыла.

Ахырында къонакъла жаш адамланы бла ата-аналаны сорууларына жууапла бергендиле.

 

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: