Къол усталаны чыгъармаларына сейир этгендиле

Россейни Аманлыкъчыланы терсликлерине жолукъдуруу жаны бла  федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны производство бёлюмю Нальчикде Абхазия майданда сатыу-алыу ярмаркагъа къатышады. Ары  жууапха тартылгъанланы урунуугъа сингдириу ара  чыгъаргъан товарла келтирилгендиле, ол санда кийимле, мебель, темирден затла, аш-суу да. Ала къалай сатылгъанларына уа Управленияны башчысы Александр Демидов бла аны орунбасары  Аслан Абазов къарагъандыла.

 Ярмаркагъа келгенде, ала  бютюнда аш-суу затлагъа эс бургъандыла: сютге,  бишлакълагъа, дагъыда сары эм чёплеу жаулагъа, консервалагъа. Тутулгъанланы  къолдан  этилген аберилерине да сейир уллу болгъанды: шахматлагъа, тюрлю-тюрлю омакъ орунчукълагъа   эм башхалагъа.

- Бу жумушлагъа УФСИН-ни промышленный бёлюмюню онгларын кёргюзтюр, къырал, муниципал эм энчи иели предприятиялагъа товарларын ачыкълар мурат бла къатышханбыз. Дагъыда конкуренцияны кючлерге,  товарларыбызны тюзюнлей сатаргъа сюйгенбиз,-дегендиле бизге ведомствону пресс-службасындан.

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: