«Къонакъбай республикабызгъа хош келигиз!»

«Багъалы шуёхларым! Москвада халкъла аралы «Россей» кёрмюч-форумда Къабарты-Малкъарны кюню башланнганды. Кюнню ариу халы, бай маданият-тарых хазна бла кёп ёмюрлени сакъланып келген адет-тёреле, миллетлени къарындашлыкълары бла бирликлери, аланы къонакъбайлыкълары, юйюрню багъалау эм таматалагъа хурмет этиу, адамланы жашауларын къайсы жаны бла да айнытыу – ала барысы да Къабарты-Малкъардыла», - дегенди Казбек Коков.

Кёрмючню къууанчлы халда ачылыуунда республиканы оноучусу къонакълагъа Къъабарты-Малкъарны агропромышленный комплексде, промышленный производствода, туризм эм курортла, къурулуш эм жолла, илму-билим бериу эм маданият-этнография жаны бла жетишимлерини юсюнден билдиргенди. Ала барысы да къыралны экономикасы эм башха регионла бла къысха байламлыдыла. Къабарты-Малкъар деменгили кёп миллетли Россейни айырылмазлыкъ кесегиди, деп чертгенди Казбек Валерьевич.

- Республиканы экономикасын игилендириуге энчи кюч Россейни Президенти Владимир Путинни башчылыгъында жарашдырылгъан миллет проектле бергендиле. Бизни баш борчубуз – адамланы жашауларыны качествосун ёсдюрюудю. Регион тюрленнгенди, жангыртылгъанды, терк айныйды, жылдан-жылгъа мында жашау этиу бютюн ырахатлы бола барады. Бизге къыралны жер-жерлеринден къонакъла солургъа, кюч алыргъа дайым келедиле. Миллетлерибиз а алагъа жарыкъ тюбейдиле, азыкълары бла сыйлайдыла. Бизде жангыз бир кере окъуна болгъан инсан мында керти тенгле табады, жангыдан къайтып келирге сюеди. Айтхылыкъ проект – «Россей» кёрмюч - барыбызгъа да бир бирни игирек таныргъа, къыралыбызны инсанларын бютюн бек бирикдирине ишеклигим жокъду. Бюгюннгю кюн кёп магъаналы ишге бай боллукъду – тюбешиуле, «тёгерек столла», виртуальный жолоучулукъла, чыгъармачылыкъ къауумланы жыр-тепсеулери, викторинала бла эришиуле, сора Къабарты-Малкъарны курортларына путевкала ючюн конкурсла бардырыллыкъдыла. Бизге хош келигиз! - дегенди Казбек Коков.

 

 

Поделиться: