Владимир Путин ВДНХ-да кёрмючге къатышханды

Россейни Президенти Владимир Путин ВДНХ-да «Россей» хакъла аралы кёрмюч-форумда болгъанды, деп билдиреди РИА информация агентство.

 Къыралны Башчысына уллу экскурсия къуралгъанды. Ол Биринчилени къымылдаулары жарашдыргъан «Первые в России – стране возможностей» деген экспозициягъа къарагъанды, сабийле бла сёлешгенди, ала да анга муратларыны юсюнден айтхандыла, Президент да ахырында алагъа умутлары толурларын тежегенди. Спортчула уа Лондонда 2012 жылда Олимпиаданы дзюдодан чемпиону Тагир Хайбулаевге аталгъан китапны, аны ичинде уа сабий эришиуге чакъырыу къагъытны саугъалагъандыла, Владимир Владимирович алагъа: «Супер!» - деп жууаплагъанды.  

«Атом» павильонда анга ата журтлу ядерный физиканы айныууну тарыхыны ююснден айтхандыла, совет жыллада биринчи атом бомбаны сынауларына къарагъан бункерни макетин кёргюзтгендиле. «Страна Росатом» телепрограмманы баш редактору Михаил Полунин кнопканы басханындан сора экранда бомба чачылгъанды, Путин а анга инсталляцияда энчи терезе бла къарагъанды.

Кёрмючню генеральный директору Наталья Виртуозова 7 февральгъа айтхылыкъ россейли спортчулагъа аталгъан аллея ачыллыгъын билдиргенди. Ол айтханыча, Россейни тарыхында битеу да 89 регион къатышхан бу биринчи кёрмючдю, ала да бу ишге жууаплы кёзден къарагъанлары, экспозицияларыны качествосу бла къууандыргъандыла, дегенди. Кёрмюч 12 апрельге дери бардырыллыкъды.

Кульчаланы Зульфия.

 

Поделиться: