Халкъны бирлиги бютюнда ёхтемлендирген, кёллендирген ишди

 «Единая Россия» партияны съездини аллында тюбешиуле  башланнгандыла. Аладан биринчисине  энчи аскер операциягъа къатышханла бла ветеранла, Россейни Жигитлери, врачла, устазла, аскер журналистле, партия жанлыла, жаш тёлю гвардиячыла, волонтёрла жыйылгъандыла.

«Россей бла ёхтемленеме» съездни аллында юч тюбешиуледен биринчиси Ростов областьда «Самбекские высоты» мемориалда бардырылгъанды. Анга къатышханла «Ёхтемленирге» деген ангыламны къалай сезгенлерин айтхандыла.

- Россей тарыхы терен, культура жаны бла бай, дуниягъа композиторла, жазыучула, суратчыла саугъалагъан къыралды. Аламгъа биринчи адамны да Россей чыгъаргъанды, мамыр атомну тинтип башлагъанды,  урунуу, спорт, башха жетишимлени къыралыды. Алай биз жаланда озгъан жылла бла ёхтемленмейбиз, шёндюгю заманда да бардыла махтанырча шартла.  Бюгюнлюкде Россей – кючлю аскери, ядерный саууту болгъан къыралды. Биз нефтьни, газны, будайны, сауутланы, алам технологияланы рынокларында алчы жерни тутабыз. Къыралны башчысын а битеу дунияда да таныйдыла эм хурмет бередиле,-дегенди партияны генсоветини башчысы   Андрей Турчак, тюбешиуню ача.

Ол ахыр эки жылда жамауат саулайда миллет ёхтемликни бютюнда терен сезгенин чертгенди. «Западны къыраллары украинлы миллетчилени къолларына битеу дуниядан сауутла берип,  Россейни сындырыргъа кюрешедиле. Ата журтубузну, сабийлени келир кюнлерин къоруулайбыз шёндю. Къазауат  ёмюрлени теренинден бери да орус халкъны иелигинде болгъан жерледе Донбассда, Запорожьеде, Херсонщинада барады.  Аны себепли бизге  жаланда Хорлам, СВО-да Баш главнокомандующий салгъан битеу борчла толурлары керекдиле»,-деп къошханды Андрей Турчак.

Ол энчи аскер операция башланнганы бла партиягъа бютюнда жууаплы борчла салыннганларын, «Единая Россия» жангы регионлагъа, аскерчилеге, аланы юйюрлерине себеплик этгенин четгенди.

  - «Единая Россия»   Президентни партиясыды. Биринчи кюнден да биз Хорламны партиясыбыз. Ол бизни баш жоругъубузду. Бу кезиуде тыш къыралланы санкцияларына къажау, адамлагъа, бизнесге, регионлагъа болушлукъ жаны бла 250-ден аслам законну къабыл кёргенбиз. Бизни партия нёгерлерибиз фронтха кеслерини ыразылыкълары бла кетгендиле. Къыралны башчысы къурагъан СВО жаны бла ишчи къауумда тёлеуле, жаралы болгъанлагъа реабилитация эм башха сорууланы тамамлайбыз. Къауумну башламчылыгъы бла аскерчилеге эм аланы юйюрлерине себеплик жаны бла 80 закон чыгъарылгъанды, 40 мингден аслам тилек сюзюлгенди.  Партияны регионлада бёлюмлери жандауурлукъ жюкню къураугъа эм ашырыугъа тири къатышадыла. Битеу да бирге 90 минг тонна жюк юлешиннгенди, аскерчилеге 8,5  миллиард сом багъасы техника сатып алыннганды,-деп эсгертгенди партияны оноучусу.

 Аны бла бирге партия программада белгиленнген жумушла  жашауда бардырыладыла. Андрей Турчак бюгюнлюкде жамауатда келишиулюкню сакълаугъа энчи эс бурулгъанын да чертгенди. Ол Россейге юч жаны бла хорлам керек болгъанын да айтханды – фронтда, тылда эмда адамланы акъылларында, ол санда жаш тёлюде.

- Адамланы акъылларында  хорлам бла бирге фронтда, илмуда, производствода, къурулушда жетишимли боллукъбуз.   Кёп жаны бла хорлагъанбыз деп айтыргъа эркинбиз. Бизни аскерчиле жигитликни юлгюсюн кёргюзтедиле, Уллу Ата журт урушда аппаларына ушап. Ёсюп келген тёлюбюз да узакъдан къарап турмайды –   жаш адамла фронтха кетгендиле, волонтёрла болуп ишлейдиле. Инсанларыбыз волонтёр аралагъа посылкала, письмола келтиредиле, предпринимательле аскерчилеге бла мамыр адамлагъа керекли затла жыядыла. Быллай адамла, къырал бла къалай ёхтемленирик тюйюлсе?»-дегенди ол.

Ушакъгъа къатышханла Россейни жангы тарыхында бютюнда ёхтемлендирген, кёллендирген иш халкъны бирлиги болгъанын чертгендиле. Дагъыда  Владимир Путин бла Россей деменгили болгъанын, кесин, келир жашауун, инсанларын къоруулагъан къырал болгъанын да айтхандыла. Сёлешгенле халкъ саулайда Владимир Путин  жанлы болгъанын, аны оноуларыны тюзлюгюню, аласыз къыралны къадары белгисиз болгъаныны юслеринден да айтылгъанды.

 Ахырында Андрей Турчак хар кюн да къыралда жангы жигитликле, жетишимле, хорламла болдурулгъанларын айтханды.  «Аланы унутургъа жарарыкъ тюйюлдю. Жамауатны чачаргъа, ётюрюкле айтыргъа, бизни тюйюшдюрюрге кюрешген кючлеге къажау турургъа борчлубуз.  Фронтда жетишимле болдура тургъанлай, информация урушда хорлатыргъа эркин тюйюлбюз. Хар бирибиз  да ишчи жерибизде къадалып кюрешсек, хорлам боллукъду. Бу хорлам бла сабийлерибиз, туудукъларыбыз ёхтемленирикдиле. Президент, деменгили Россей ючюн!»-дегенди Андрей Турчак. 

 «Россей бла ёхтемленеме» тюбешиуге КъМР-ни Парламентинде «Единая Россияны» фракциясыны таматасы, Бюджет, налогла эм финанс рынокла жаны бла комитетни башчысы Михаил Афашагов эм партияны КъМР-де регион толтуруу комитетини таматасы    Дмитрий Парафилов къатышадыла, деп билдиргендиле бизге KABARDIN-BALKAR.ER.RU сайтда.

 - Кюч – бирликдеди. Бюгюн а партия кючюн регионлада битеу бёлюмле да аскерчилеге, мобилизация бла къуллукъ этгенлеге, аланы юйюрлерине не жаны бла да болушлукъну тирилтгенини юлгюсюнде кёргюзтеди,-дегенди Дмитрий Парафилов.

Тикаланы Фатима хазырлагъанды.
Поделиться: