Дарманланы багъаларына Кимди жууаплы?

Жашауда эм магъаналы эмда керекли дарманланы багъаларына къырал контроль этеди. Ол аланы чыгъарыучу предприятияланы багъаларына чек салады, регионлада оптовый эмда розница багъаланы мардаларын тохташдырады.

Башха дарманланы багъаларына уа къырал къарамайды. Алай отуз кюнню ичинде препарат 30 неда андан аслам процентге багъа болса, къырал структурала къошулуп, аланы тыяргъа боллукъдула, деп айтылады Объясняем.рф порталда.

Дарманны багъасы артыгъы бла кётюрюлсе, къайры барып тарыгъыргъа боллукъду? Монополиялагъа къажау службаны (ФАС), Саулукъ сакълау министерствону, Росздравнадзорну, регионланы властьларыны бу жаны бла къаллай эркинликлери бардыла? Алагъа ФАС-да бергендиле жууап.

Дарманланы эм магъаналы эмда керекли тюрлюлерини тизмесине къошханда, Саулукъ сакълау министерство тийишли комиссия къурайды. ФАС бла Росздравнадзор а аллай дарманланы тизмесин жарашдыргъан комиссияны ишине къатышадыла.

Ол тизмеге кирген дарманланы багъаларын тохташдыргъанда, ФАС тинтиуле бардырады, аланы чыгъарыучу предприятияланы ол жаны бла оюмларын да сюзеди. Ала келишгенлеринден сора министерство ол багъаланы тохташдырады.

Быллай препаратланы багъаларына къаллай бир къошаргъа боллугъун билирча, ФАС методика жарашдырады, регион властьланы оюмларын да тийишдиреди. Ызы бла регионлада аланы сатханлагъа эс бурадыла. Аптекалада ол дарманланы багъаларына регион властьла контроль этедиле. Росздравнадзор да аланы кёз туурасында тутады.

Башха тюрлю препаратланы багъаларыны юсюнден айтханда, ФАС алагъа монополиялагъа къажау законланы чеклеринде къарайды. Регион властьла уа Росздравнадзоргъа сёлешип, аланы мардасын тохташдырыгъыз, деп тилерге боллукъдула. Ызы бла бу ведомство 30 неда андан кёп процентге багъа болгъан дарманланы тизмесин жарашдырады. Регион властьла эс бургъан тюрлюлерини багъаларына да эс бурадыла.

 Сагъынылгъан тизмеге кирген препаратланы багъалары кётюрюлгенин кёрсегиз, Саулукъ сакълау министерствогъа, аллай департаментге, тарифлеге контроль этген службагъа неда башха регион ведомстволагъа сёлешип билдиригиз. Аладан башха дарманланы багъаларыны юсюнден а ФАС-ха айтыргъа керекди.

Улбашланы Мурат хазырлагъанды.

Поделиться: