Календарь событий

01 июля 2022

Къоркъуусузлукъну жалчытыр муратда

Быйылны 1 июлюндан башлап экскурсоводла, гидле-тилманчла, инструкторла-проводникле да ишлерин бардырыр ючюн аттестатацияны ётерге керекдиле. Аны юсюнден республиканы курортла эм туризм министри Мурат Шогенцуков Регионнга оноу этиу ара бла тюзюнлей эфирни кезиуюнде айтханды.

Солугъандыла, ойнагъандыла, жангы билим алгъандыла

«Кавказ» санаторийде бюгюнлюкде республиканы битеу районларындан да сабийле солуп, саулукъларын игилендиредиле. Бу кюнледе уа алагъа къонакъгъа жолда жюрюуню къоркъуусузлугъуну инспекторлары, МЧС-ни келечилери бла от ёчюлтюучюле  келгендиле. 

Тёлю берген эм ёсген ташла

Румынияда Вылча районда Костешть элде тамаша затла кёрюрге боллукъду.

Аурууну хорлауну баш амалы – аны заманында ачыкълауду

Рак- къоркъуулу, къыйын аурууду. 

Къадалып кюрешсенг, итинсенг, не къыйын муратынгы да толтураллыкъса

Елена Продунова битеу дуниягъа аты айтылгъан гимнасткады. Ол Россейни спортнуну устасыды, Дунияны, Европаны чемпиону, Олимпиадалы оюнланы эки кере призёруду. 

Намысы, билими, халкъгъа сюймеклиги аны юсюнде окъ бла кепча бири бирин табып эдиле

Хубийланы Ахияны жашы Магометге жырчы десек – терс болмазбыз, не ючюн десегиз, «Жылларым бла жырларым» деген статьясында ол былай айтады: «Сен халкъынга не этгенсе, деп сорсала, 1200 жыр жыйгъанма, деп махтаныргъа боллукъма». Магомет ауушханлы 20 жыл ётген эсе да, жаннган жулдузлай турады. Ол себепден, ол бизге, халкъына, къойгъан фольклор эмда тин байлыгъына эс бёлейик.

Кюн сайын жылы как уллугъа-гитчеге да хайырлыды

Бармыды шёндю аш оруну тап ишлеген, чегилери къыйнамагъан? Бек аз. Сылтау а бирди – биз ашыбызны-сууубузну тап къурай билмейбиз. Бу проблеманы  юсюнден Нальчик шахарны биринчи поликлиникасыны врачы Гыжгыланы Разият бла ушакъ этгенбиз.

Хычин къайдан чыкъгъанды

Малкъар халкъда хант тепси хычинсиз болмагъанды. Алай хар тёреге неда байрамгъа энчи хычин этгендиле. Орам бла ётюп баргъан адам хычин ийис чыкъгъан юйге къайтмай къалмагъанды. Сёз ючюн, юй бийче къонакъгъа чакъырса: «Кел, хычинле бла сыйлайым», - деучю эди. Ол тёре бюгюн да къалмагъанды.

Жарыкъландырыучула

КъМР-ни 100-жыллыгъына

Бу сурат 1957 жылда Къашхатауда алыннганды. Анда олтургъанла (солдан онгнга) школну директору Шауаланы Миналданды,  Фёдор  Яковенкоду, Насталаны Сохтады эмда устаз Роза Сергеевады. Сюелгенле уа ол заманда тамата классланы окъуучуларыдыла. Бизни бюгюннгю хапарыбыз а Фёдор Михайлович Яковенкону юсюнденди.