Жамауат

Жашау журт-коммунал жумушла ючюн азыракъ тёлер амалла

Коммунал тёлеуле жарсытмагъан хазна адам болмаз. Бютюнда къыш келип, ала да кёбейип тебиреселе. Тарифлеге жыл сайын къошула баргъаны бир да къууандырмайды. Аланы тыяр амалыбыз жокъду, алай тёлеулени азайтыргъа уа къолубуздан келликди. Алай бла мында бир ненча амал барды.

Керти муслийман сагъыш этерге, халалны бла гюняхны айырыргъа борчлуду

Шёндю бир-бир шартлагъа Къыяма кюнню белгисиди, деп тохтайдыла бирле. Кертиси бла да ала бармыдыла?  Бу соруугъа жууапны Хасания элни иймамы Мисирланы Тимур хажи береди:

Белгисиз тас болгъанны табаргъа болушлукъ излейдиле

РФ-ни Следствие комитетини следствие управлениясы белгисиз тас болгъан Абрегов Валерий Сафарибиевични излейди.

Къыраллыкъны тохташыууну, жангы тарыхыны, Ата журтубузну ёмюрледен бери келген жашау жолуну белгиси

12 июнь – Россейни  кюню

2002 жылдан бери   12  июнь Россейни кюнюча белгиленеди,   ол РФ-ни жалынчакъсызлыгъыны декларациясы къабыл этилгенини белгисиди. 

 

Жауунладан сора жоллада жангыртыу ишле бардырыладыла

Къабарты-Малкъарны Транспорт эм жол мюлк министерствосундан билдиргенлерине кёре, ахыр кюнледе республикада сакъ жауунла кёп жаугъанлары ючюн суула 1000-1500 миллиметрге кётюрюлгендиле.

Ийбакъ белгиси

Огъары Малкъарны баш жанында таракълагъа ушаш жютю къая чукуйла бардыла. Мухолдан къарасанг, ала бютюнда  ариу кёрюнедиле. Ала­ны биринде, башына жете баргъан жеринде, уллу тёртгюл таш сюеледи. Ол Ийбакъ белгисиди. Нек аталгъан болур анга алай?

«Не ишни да къолгъа къаты алсанг, хайырын кёрмей къалмазса»

Тырныузда «Асыл-Суу бийик-тау биоресурс комплекс къуралгъанлы тёрт жылдан аслам заман атлагъанды, алай аны продукциясы кёплеге белгилиди, аны  сюйюп аладыла. Анда чабакъланы эм багъалыларын ёсдюредиле. Бир жол  ол мюлкню жокълагъанымда, аны баш директору Макытланы Хызырны жашы Ибрагим бла ушакъ этгенме.

 

Дуния жолларында

Биз барыбыз да, бу хаух дунияда жашап тургъанла, бир кюнде бир тарыхха кетерикбиз. Къаллыкъдыла жер юсюнде бир кесекге бизни юсюбюзден эсгериуле, сора суратларыбыз. Аланы юч-тёрт тёлю таныр, артда уа ала да саргъалырла, бетлерин тас этерле да кетерле. Ёмюрлюк зат жокъду. Алай а, билеме, къачан эсе да эртте манга ушагъан, угъай, мен анга ушагъан бир адам, бюгюн менича, ингирни къызаргъанына къарап, дуниялыкъдан сагъыш этгенин. Артда да аллай бир жан атларыгъын бу мен жюрюген жоллада. Жашау алай барады.

Барыбыз да сюйген мороженный

Жыл сайын онунчу июньда мороженыйни Битеудуния кюню (World Ice Cream Day) белгиленеди. Тюрлю-тюрлю татлы ашарыкълагъа аталгъан байрамланы арасында аны жанлы болгъанланы жер башында къайда да табаргъа болур, баям. Гитчеле, тамата тёлю да - аны сюймеген хазна адам болмаз. Сабийлеге уа ол не заманда да татыулу къууанч эм байрам!

Токъмакълашыу

Бюгюн биз сизни миллетибизде кенг жюрюп тургъан эки оюн бла шагъырей этерге сюебиз. Алагъа акъылбалыкъ болгъан кезиуден башлап ойнагъандыла. Биринчи оюн                    «Токъмакълашыуду».

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат