Жамауат

ПАТЧАХЛА СОЛУУ ЗАМАНЛАРЫН ОКЪУНА БОШ ЁТДЮРМЕГЕНДИЛЕ

«Заманыбыз жокъду!» – деп, кёп затны болжалгъа салабыз. Ким биледи, алай да бола болур бирде. Болсада асламысында биз аны тап къората биле болмабыз деп келеди кёлюме. Алай тюйюл эсе, къырал таматала окъуна тапхандыла да сюйген жубаныуларына заман. Биз а нек тапмайбыз? Ма бу коронавирус жайылгъанлы карантинде тургъан адамла ары дери жетишалмай тургъан кёп тюрлю  зат этедиле. Китап окъуйдула, сурат этедиле, эшедиле, тигедиле, тыш къыраллы тиллеге юйренедиле…

Карантинде заманыгъызны къалай ётдюресиз?

Коронавирус бизге да жетгени бла жашауубузда уллу тюрлениуле болгъандыла. Кёп производствола, тюкенле, адамла солургъа сюйген кафеле бла паркла жабылгъандыла. Бирле бу мадарланы тынч кётюре эселе да, башхалагъа ала къыйыныракъ кёрюннгендиле. Газет окъуучуларыбыз а карантиннге къалай къарагъанларын билир муратда биз соруу бардыргъанбыз.

Тынгылай эдиле къарындашла…

Азий арбазда кюреше тургъанлай абадан къайыны Махмутну машинасы алагъа бурулгъанын кёрдю. «Биягъыла келедиле. Не жорт-жорт этип айланадыла была? Юйлеринде да бир олтурмай! Жыл санлары жетгенде да, жолланы къыдыргъандан бир эрикмедиле да ахырысы!»

Адамны ишинден къаллай сылтау бла къыстаргъа боллукъду?

Ишлей тургъан жеринден къысталгъан, баям, кимге да артыкъ хычыуун кёрюнмез. Алай дагъыда билигиз, иш бергенни быллай кезиуде сизни аллыгъызда талай борчу  болгъанын. Болсада  адамны ишден закон бла кетерирча  сылтаула да кёпдюле.

Халкъыбызны сютден жарашдырылгъан къатыкълары

Къарачай-Малкъарны, айранларындан, жауларындан, бишлакъларындан сора да, сютден этилген энчи миллет ашлары кёпдюле. Аланы бир-бирлери бла окъуучуларыбызны сют промышленностьну инженер-технологу Мисирланы Хасан шагъырейлендиреди.

Алдау бла ишлеген байлыкъ къууанч келтирмез

Сатыу-алыуда бизни алдагъанларына юйренчек болуп къалгъанча кёрюнеди.  Бир-бир тюкенчиле базманда неда метрге алдамасала, файдасыз къаллыкъ сунадыла кеслерин. Алай ала бу дунияда аллай амал бла ишлеген байлыкъ ючюн къаллай жууап тутарыкъларыны юслеринден сагъыш нек этмейдиле?

Адамланы жюреклерине ийманны салгъан

«Кертиди, бизни Жаратханны 99 аты барды. Аланы барысын да эсинде тутхан (санагъан) – Жаннетге кирликди» (Бухари эм Муслим). Бюгюн а биз сизни бизни Жаратханны аль-Мукъмин деген аты бла шагъырей этерге сюебиз (Къоруулагъан, Сакълагъан, Ийман  берген). Аны магъанасын бизге Абу-Ханифа атлы ислам вузну бошагъан, «Ислам в Евразии» газетни баш редактору Аккайланы Хасим хажи ангылатады:

Жаннетге кирирге онг берген жумушла

Мухаммад файгъамбарны (АСБ) хадислери 
Бир жол Мухаммадха, Аллахны саламы анга болсун, араплы: «Жаннетге кирир ючюн къаллай жумуш этерге кереклисин ангылатсанг эди, аны къайтарып турлукъма»,-деп сорады.  Файгъамбарны жууабы былай болгъанды: «Аллахха баш ур (жангыз анга), анга нёгер излеме, борч болгъан намазны къыл, закятны тёле эмда Рамазанда ораза тут» (Абу Хурайра).

Хар ким жолун кеси сайлайды

Къадар, къадар деп къайтарып тургъанлыкъгъа, битеу жууаплыкъны анга атаргъа кюрешгенликге, кимге да баямды: кёп зат кесибизни къолубуздады. Хау, билмейбиз къачан ёллюгюбюзню, саулугъубузгъа да ие тюйюлбюз. Алай хар бирибиз ийманлымы – иймансызмы, намыслымы – бетсизми болургъа кесибиз сайлайбыз. Бардыла сатхычла, сёзлерине кертичиле да. Бир юйюрню юлгюсюнде анга къарайыкъ.

«Сагъыннган адамланы барысын да жюрегимден сюеме»

Малкъарны бла Гюржюню  жаланда эки аууш айырадыла – Тонгуз орун бла  Бечо.  Алгъын халкъланы араларында чекле болмагъандыла, адамла  миллетлеге айырылмагъандыла, бир бирлерине жюрюгендиле, экономика, жашау байламлыкъла жюрютгендиле. Анга уа  Бахсан ауузда, Малкъарда бла Гюржюде кёп тукъумла  жууукъ болгъанлары да шагъатлыкъ этеди.

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат