Жамауат

Ата-ананы къачы уллу болса...

Жашауда битеу иги затла уллу къыйын салынып тамамланыладыла. Юйюр къурагъан, аны сакълагъан,  башхалагъа юлгю болурча этген да тынч тюйюлдю. Къашхатауда Улбашланы Сахадинни юйюрю ма аллайладанды. Ол республикада угъай да, андан тышында да аты кенг белгили эмда хар ким да сюйген, багъалагъан жырчыбыз, КъМР-ни халкъ артисти Улбашланы Азнорну жашыды. Отуз эки жылны КъМР-ни Ич ишлеринде  къуллукъ этгенди, полковник чында солуугъа чыкъгъанды. Алай  бюгюн да иш юсюндеди - Черек районну администрациясыны  башчысыны орунбасарыды.

Баш магъана – хауаны тюрлениуюн эсепде тутуу

Дагъыда бу тема Сбербанк бла башха банк структуралада кётюрюлгенди. Бу направление эм студент технология предпринимательствосуну юсюнден университетде билим программала къураладыла. Кёп тюбешиуле бардырыладыла, 2021 жылны КъМКъУ-ну выпускниклери стартапла жарашдырадыла, ол бизни регионубузда ишчи жерлени къураргъа энчи мадарладан бириди   дегенди ол.

Оюнла, лекцияла, мастер-классла боллукъдула

Къабарты-Малкъар Республикадан «Жулдузчукъла» деген ансамбль Москвада бардырылгъан маданият сабий форумгъа къатышырыкъды.

Сайлагъан усталыгъына сукъланырча кертилик

Устаз, усталыкъны сайлап, артда анга кертичилей къалгъанла хурметге тийишлидиле. Узакъ эм ариу эллерибизден бири Булунгуда Акъайланы Абдуллахны  бла Кёккёзланы Аминатны уллу юйюрлеринде ёсген къызчыкъ да гитчелигинден окъуна  биле эди кесини къадарын сабийлени окъутуу бла байламлы этеригин.

Бусагъатдагъы властьны баш борчларындан бири – тюрлене баргъан дунияда Россейни сейирлерин сакълауду

Отуз жыл мындан алгъа, 1991 жылда СССР-де биринчи эмда ахыр кере бардырылгъан референдумгъа къатышханланы 77 проценти чакълы бири Совет Союзну сакълар жанлы болуп къол кётюргендиле. Алай анга да къарамай, къыралны чачадыла. Бюгюнлюкде уа  жамауатда алгъын заманланы тансыкълау кюч алгъанча кёрюнеди. Кёпле, белгили политика къуллукъчула, алимле окъуна Совет Союзну аманлап турууну тохтатыргъа кереклисин айтадыла. Ол заманладан юлгю алыр затла бардыла, бек алгъа хар адамны да социал жаны бла  ышаннгылы къоруулауну системасын къайтарыргъа керекди, дейдиле.

Пенсиячылагъа ахча къалай къошулады

РФ-ни Пенсия фондундан (ПФ) билдиргенлерине кёре, ишлемеген пенсиячыланы страховой пенсияларына къошулады. Уруннганланы тёлеулерине уа индексация этилмейди. Алай  ала ишден кетселе, уруннган  заманларында  этилген битеу индексацияла пенсияларына къошуллукъдула.

Къонакъбай къыралгъа келгенде, аны адетин эсге ала билсенг, жашау этген тынч боллукъду

«Биз болмагъан жерде игиди» деген айтыуну хар бирибиз да эшитгенбиз. Тыш къыраллада жашаргъа итиннгенлени, анда хал мындан кёпге да ахшы болгъанына ийнаннганланы саны, айхай да, аз тюйюлдю. Алай, белгили фильмде айтылгъаныча, жер адамны угъай, адам  жерни ариу этеди.

 

Сабийни гаджет бла тюбешиую не къадар кечирек болурча этигиз

Шёндюгю заманны сабийлери планшетсиз, телефонсуз жашау этер амал болмагъан сунадыла.  Жарсыугъа, виртуал дуния алагъа кертини алышындырып къойгъанды.  Гаджетлени хайырланыуда гитчелеге керек болгъан жорукъланы юсюнден биз  биология илмуланы доктору, профессор, РАО-ну академиги, Жыл сан физиология институтну директору Марьяна Безруких бла «Комсомольская правда» газетни корреспонденти бла ушакъ бардыргъанбыз.

 

Сейир, кюлкюмю законла

Законла адамны эркинликлерин къорууларгъа, аны хата-палахладан сакъларгъа деп кийириледиле. Биз барыбыз да алада жазылгъандан чыкъмай жашау этерге кюрешиучюбюз. Алай дагъыда бардыла законла, ала кертиси бла да болгъанларына ишеклик туудургъан. Дагъыда сейирли, кюлкюлю, ушагъыусуз, шёндюгю жашаугъа чыртда келишмеген аллайла да. Аланы бир-бирлери бла сизни шагъырейлендирейик.

Вундеркиндле чырмауму этедиле?

Фахмулула бизни арабызда жашайдыла, алай – жашырынлыкъда. Бу сёзлени Германияда Ульмский университетни алими Альберт Циглер, энчи тинтиуню эсеплерин чыгъара, айтханды. Университет 1200 башланнган школда тинтиуле бардыргъанды, алада 40-дан артыкъ фахмулу сабийни ачыкълагъанды.

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат