Жамауат

Таулу болгъанын унутмай…

Болгъан иш

Бусагъатлада башха жерледе иш табып уруннган, башларын кечиндирирге кюрешген жаш адамларыбыз кёпдюле. Тюрслеп къарагъанда, ол амалсызны ишиди. Айхай да, жашларыбыз, къызларыбыз да республикабызда окъуп алгъан усталыкъларына кёре ишлеп жашасала, заманында юйдегили, сабийли да болсала – не аламат! Болсада шёндю заман алай тюйюлдю. Къайда да болсун, баш кечиндирирге кюрешгенлери аман  болмаз, ата-ананы пенсия сомчукъларына къарап турмай.

Къарт аммамы керти хапары

Урушну ал жылларында колхозну жылкъысы тас болгъан эди. Табылгъан эр киши жылкъыны излей жайылады. Мени юйдегим  да чечен жанына барайым деп, атына минип кетеди. Кече сабийлени да  тынчайтып, тышына къулакъ салып турама. Эшикге да чыгъама, алай, не медет, къымылдагъан жокъду.  

Ахшы урлукъла ёсдюрюуню амалларын сюзгендиле, сынаудан бир бирге юлюш этгендиле

Бу кюнледе Терк районда «Сабанны кюню - 2021» деген республикалы семинар-кенгеш бардырылгъанды. Аны КъМР-ни Эл мюлк министерствосу къурагъанды. Анга  районланы агропромышленность управленияларыны, илму учрежденияланы, эл мюлк производствогъа къатышхан ведомстволаны келечилери эмда эл мюлк товарла чыгъарыучула чакъырылгъандыла. Жыйылыуда Шимал - Кавказ федерал округда къылкъылы битимлени ёсдюрюуню эмда урлукъчулукъну юсюнден сёлешгендиле.

Жулдуз жырланы устасы

Заман къаллай бир озуп барса да, аллай бир артха атады къарамынгы. сагъышларынгы. Тюбеген адамларынгы, аланы эсде къалгъан ышанларын сюйюп эсге аласа.

Космонавт болургъа аздан къалгъан эди ол

Кёкню ариулугъу, аны жашырын теренлиги адам улуну не заманда да кесине тартханлай, аны акъылын къозгъагъанлай турады. Бир тюрлю тыйгъычы болмагъан  чыпчыкъча бийикге кётюрюлюп,  хауаны женгиллигин сынаргъа сюйгенле аз тюйюлдюле. Биз бюгюн хапарын айтырыкъ жаш ол муратына толусунлай жетгенди дерчады.

 

Халкъны къууандыргъан, кёл этдирген байрамла керекдиле

Хасаниядан Жангуразланы Алий кёп сейирлик ишлеге къатышханды. Ол Сочиде Олимпиада оюнлада, «Формула-1» эришиуде, футболдан дунияны чемпионатында эм талай башха даражалы турнирледе волонтёр болгъанды. Алий Къабарты-Малкъар къырал университетни Туризм эм сервис факультетин тауусханды, юридический жаны бла да билим алгъанды. Бизни бла ушагъында ол кёрген сейир затларыны, быллай уллу эришиуле къалай къуралгъанларыны юсюнден хапарлагъанды.

Бир юйюрню сабийлерини жарашыулукълары

Юйюрде биринчи сабий туугъаны ата-анагъа, жууукъ-ахлугъа да уллу къууанчды. Алай ызы бла экинчи баланы табаргъа кереклилигини юсюнден кёп юйюр сагъыш этеди, экисин ёсдюрюрге, аягъы юслерине салыргъа къарыуубуздан келирми, дегенча соруу акъылларын бийлеп. Ол атламны этерге базыннган ата-ана уа жашауларында жангы проблемагъа тюбейдиле – сабийлерини араларында эришликге. Аны юсюнден Нина Хомерики,

сабий психолог, психология илмуланы кандидаты айтады.

ХАУХ ДУНИЯНЫ ЖЕСИРЛЕРИ

 Болгъан иш

Ала Азиядан кеч кёчген эдиле. Аталары анда ауушуп, аны осуятын толтурунргъа ашыгъып, тёрт къызы бла Майрусхан ата журтха келгендиле. Ахлулары жашагъан, шахаргъа жууукъ элчикде тохтагъандан сора, алай излегендиле жууукъ-ахлуланы.  Ала уа орамны толтуруп келген эдиле Бызынгы ауузундан. Артда сабийле сейир эте эдиле, бизни быллай бир жууугъубузму барды деп.  Алай тюбегендиле.

Сабийлени кёллерин алгъандыла

Росгвардияны Звёздный элде орналгъан бёлюмюню аскерчилери сабийлеге эм юйюрлеге социал-болушлукъ берилген республикалы арадан къызчыкъланы бла жашчыкъланы Нальчикни ара солуу паркына элтгендиле. Аны юсюнден ведомствону пресс-службасындан билдиредиле.

Ашыкъ оюн эм аны тюрлюлери

Ашыкъ оюн халкъыбызда келген оюнладан бек эрттегилиди десек, ётюрюк болмаз. Аны уллу, гитче да бек сюйгендиле. Анга кёп адам къатышыргъа болады. Бюгюннгю жаш тёлю аны къалай ойналгъанын хазна билген да этмейди, жарсыугъа. Ол себепден юйретиучюле, сабийле да аны юсюнден бир аз толуракъ билсинле деген мурат бла бу къысха статьяны жарашдыргъанбыз.

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат