Жамауат

Таулу картоф

Кеси кесими таныгъанлы биз Шалушкада жашайбыз. Не заманда да бахча этиуюбюзню къоймайбыз. Элими топурагъы да игиди, анда айнымагъан зат жокъду. Бадыражан терек да ёсгенди бизни бахчабызда, ол 12 килограммгъа дери  кёгет берип тургъанды. Жаланда хыярланы сегиз тюрлю урлугъун себиучю эди анам. Бир кере уа ауурлугъу отуз килограммгъа жетгенни да битдирген эди. Тахталарыбызда турма, наша, хобуста, къудору да кёп болуучудула.

Келинлеге иги болайыкъ, ала уа юйюрлерин багъаласынла

Баям, озгъан ёмюрле бла шёндюгю жашауну тенглешдиргенде, юйлерибизден – журтларыбыздан эсе бегирек юйюрле тюрленнгендиле. Ол эртте дуниялада бир бирге кертичилик къайда къалды? Сюймеклик деген сёзню да жаш адамла хазна хайырланмайдыла. Ала излеген – тынч жашауду. Алай ол тынчлыкъда не татыу, не магъана болмайды кёбюсюнде. Жюрекни бек аурутхан а чачылып баргъан юйюрледиле. Не чачыладыла ала? Сылтаула кёпдюле. Бир – бирле, бютюнда кеслери сом кёрмегенле, жутдула, кёп ахча излейдиле, эрге баргъанлары уа сом – шай излеудю.

Жол ишлени кёз туурада тутадыла

«Къоркъуусузлу эмда качестволу автомобиль жолла» деген миллет проектни чеклеринде бизни республикада аслам иш этиледи. Ол санда шёндю Чегем районда Шалушка – Каменка жолну бир кесеги жангыртыла турады, деп билдиргендиле КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосундан.

ДУНИЯДА CЕЙИР ИШЛЕ БОЛАДЫЛА

Норвегиялы Лонгиир дуния башында Шималны бек узагъында орналгъан шахарды. Анда сейир адетле жюрюйдюле. Хар бир ишчи мекямны аллында снегоходла неда ит улоула турур жер барды. Ары кире келгенлей а, сауутунгу эшик сакълагъаннга сейфге салыргъа бересе – тёгерекде асыры кёп акъ айыу болгъандан, алайсыз айланыргъа онг  жокъду. 

Къайсынны жюрегинде жашап тургъан Хажи-Мырза

Акъайланы Асланны жашы Хажи-Мырза малкъар халкъны тарыхында аты къалгъан белгили адамды. Ол 1889 жылда Булунгуда туугъанды. Мал тутханды, жер сюргенди, темирчилик бла кюрешгенди. Ол этген сауутланы сыйлылыкълары бюгюн да халкъны ауузунда жюрюйдю. Кеси заманында аны Нальчикни Долинск тийресинде (хуторда) иги кесек жери бла тёрт отоулу къошунбаш дачасы, шахарда юйю болгъанды. Дачаны, аны тёгерегинде жерни да ол 1912 жылда Штрангель деген адамдан сатып алгъан эди. Ол бахча келтирген хайырны жерни иеси ишлегенле бла тенг этгенин айтадыла.

КЪАЙСЫННЫ ЖЮРЕГИНДЕ ЖАШАП ТУРГЪАН ХАЖИ-МЫРЗА

Акъайланы Асланны жашы Хажи-Мырза малкъар халкъны тарыхында аты къалгъан белгили адамды. Ол 1889 жылда Булунгуда туугъанды. Мал тутханды, жер сюргенди, темирчилик бла кюрешгенди.

Миллет хазнабыздан

Ашыкъ оюнну тюрлюлери.

Алгъаракъда ашыкъ оюнну къаллай тюрлюлери болгъаныны юсюнден  сизни къысха хапарлагъан эдик. Энтта да аны бир ненча тюрлюсюню юсюнден билдире, ата-бабаларыбыз сюйген оюнну энчиликлери неде болгъанын ачыкълайыкъ.

Эркинликлери болмай, товарларына «Халал» деген сёзню жабышдыргъан предприятияладан сертификатла алыгъыз деп тилеген кезиу бошалгъанды

Къабарты-Малкъарны Муслийманларыны дин управлениясында стандартизация эм сертификация жаны бла жумушланы толтургъан «Халал» коммерциялы болмагъан автоном организация ишлейди.  Ол тамамлагъан жумушланы, шериатны жорукъларына кёре ишлеген индустрияны болумуну эмда аны айнытыуда чырмауланы юслеринден биз республиканы муфтийини орунбасары, организацияны башчысы Алим Сижажев бла ушакъ этгенбиз.

«Ахшы тенгим, аскерчи нёгерим»

Совет Союзну Жигити Леонид Белоусов таулу жашны юсюнден не заманда да жюрек жылыу бла эсгергенди. Леонид Георгиевич аскер тенги Байсолтанланы Алимден он жылгъа тамата эм сынамлыракъ болгъанды.

Къарачайлыла бла малкъарлыла этден кёп зат хазырлагъандыла

Эт эмда андан жарашдырылгъан ашла къарачайлылада бла малкъарлылада баш жерледен бирин аладыла. Анда эмда аны жауунда адамны санына-чархына керекли кёп затла бардыла. Бизни ата-бабаларыбыз союлгъан малны хар затындан да кёп тюрлю ашла жарашдыргъандыла. Бек намыслы къартларыбыздан бири Толгъурланы Бекмырза (жаннетли болсун) аланы тынгылы тинтгенди. Кёп жылланы ичинде сют промышленностьну технологу болуп уруннган Мисирланы Хасан а аланы атларын, аш-азыкъ этиу амалланы да жарашдыргъанды.  

Той уча

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат