Жамауат

Ийманы, тёзюмлюлюгю ючюн саугъа чексиз болгъанды⠀

Файгъамбарланы юслеринден хапарла⠀

Сыйлы Къуранда къадары «тёзюм» деген сёз бла байламлы адам сагъынылады. Тёзген   къыйын болгъанын  хар бирибиз да ангылайбыз, жарсыулу болумда женнгиллик  этип, ызы бла ненча кере сокъураннган болурбуз…⠀

Жангы тирликни жыйыу къыстау барады

Бюгюнлюкде «Зелёная компания» эл мюлк предприятие Кременчуг-Константиновское  бла Баксанёнок элледе жашил къудоруну къыстау орады.

Мухаммад файгъамбарны ахыр ууазы адамны эркинликлерини бла праволарыны декларациясыды

Исламны тарыхы

Мухаммад файгъамбар, Аллахны саламы анга болсун, жашауунда ахыргъы кере хажны къыла, бизни Жаратханнга быллай тилек этгенди: «О, Аллах! Бу жолгъа чыгъа,  ийманыбызны сакълай, сени ыразылыгъынга тийишли болурча ахшы ишлени тамамларгъа онг, кюч-къарыу бериринги тилейбиз».

Сынаучу лётчик

Сынаучу лётчик Жанатайланы Исмайыл Уллу Ата журт урушда болдургъан жигитлиги ючюн Къызыл Жулдузну ордени эмда кёп майдалла бла саугъаланнганды. Мамыр кезиуде да самолётланы сынагъанда кёп тюрлю чырмаулагъа тюшгенди. Самолётну чархлары ачылмагъан, кёкде кабинасына хауа кирип тохтагъан кезиулери да болгъандыла. Алай уста лётчик хар заманда да истребительни аэродромгъа хатасыз къондургъанды.

Айыула

Дунияны башында жашагъан айыула 7 тюрлюге юлешинедиле. Алай эсе да, къылыкълары аланы, кёп къалмай, бирге ушайдыла:балалары туугъанлай сют бла кечинедиле, кеслери уа кырдык, жемиш, наныкъ, эт ашап жашайдыла. Жыртхыч жаныуарлагъа саналадыла. Акъ айыудан къалгъанлары къыш мыртыскы жукъугъа киредиле эм  жаз башында, къар эрий башлагъанда, уянадыла.

Минги тауну тёгерегине – сейирлик жолоучулукъ

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосунда квадроциклледе «Наследие России. Вокруг Эльбруса» деген экспедициягъа къатышханла бла тюбешиу болгъанды, аны ведомствону башчысы Мурат Шогенцуков бардыргъанды.

Илмуну эмда технологияланы жылы

Бизни къырал не заманда да хунерли алимледен бай болгъанды. Совет эмда россей илму алгъын жыллада дуниягъа не зат бергенди? Нобелевский лауреатла Лев Ландау, Пётр Капица, Жорес Алфёров къурагъан жангы затланы.

Хаталы огъесе хайырлы соцсетьле?

Социал сетьле чыкъгъанларына, анга, баям, бек кёпле къууаннган болур эдиле. Бу затланы къурагъанла, ала адамланы араларында байламлыкълагъа, бютюн кёп информация бла шагъырейленирге себеплик этериклерине ышаннгандыла. Алай ол кёпге бармагъанды, аны тынгысызлыкъ алышындыргъанды, быллай сетьле уа ётюрюк кенг жайылгъан жер болгъандыла. Дагъыда алагъа кёп заман бёлгенле аладан айырылалмай тохтагъанлары да эсленнгенди.

Зебрала

Дунияны башында кёп тюрлю жаныуарла бардыла. Аланы бир-бирлери бизни ёмюрге жетген окъуна этмегендиле, шёндюгюлени араларында бек сейирликлери бардыла. Аланы юслеринден билдирир умут бла башлайбыз бу материалланы басмалап.

Жарыкъ бетли, къуш кёзлю жигит

Жаболаны Лауканы бла Шауаланы Налдюзню тёрт жашлары, бир къызлары бар эди. Акъ-Сууну школун бошагъанлай, сабийле Нальчикде  билим алгъандыла. Бек кичилери Асхат да  педтехникумну бошагъан эди.  Андан сора аны  Кёнделенни школуна устаз этип жибередиле. Бир  ауукъ замандан а КъМАССР-ни Халкъны  жарыкъландырыу министерствосуна кёчюредиле. Отуз сегизинчи жылда  уа аскерге  чакъырадыла.

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат