Жамауат

Элли жылдан сора къартлыкъмы огъесе оюмлу жашлыкъмы?

Бюгюнлюкде адамны жашауу узун болгъаны къартла ауушмай аслам заманны тургъанлары бла байламлыды деген оюм кенг жайылгъанды. Алай ол тюздю дерге жарамаз.

Кёп жумушланы тамамлагъа арала адамланы заманларын, кючлерин да аяйдыла

Къабарты-Малкъарны Кёп функциялы арасында (МФЦ) къырал эм муниципал жумушла жалчытылынадыла. Аланы юслеринден толуракъ билир ючюн биз аны Чегем шахарда бёлюмюнде адамла бла ишлеуде баш специалисти Чочайланы Марианна бла ушакъ этгенбиз.

Бир юйде бир бирге ушамагъан къадарла

Къыйынмыды насыпха жол огъесе ол къадарны саугъасымыды? Юйюр жашаугъа хазырланыргъа керекмиди? Бийик билимсиз шёндюгю дунияда адам башын кечиндираллыкъмыды? Бу соруулагъа шарт  жууапла жокъдула, алай  юйюрлени  къалай жашагъанларына къарасанг, кёп зат ачыкъланады.

Тюз ниетлилеге да жагъылады бирде къара…

Таулу халкъны ичинде жашаулары тарых болуп къалгъан адамла бардыла. Аладан бири - Гюлюйланы Окъулайны жашы Гергъокъду. Аны юсюнден эсгериулени биз бирге жыяргъа кюрешгенбиз.

Миллет оюнларыбыздан

Нарт таурухлада тюбеген оюнла

Таулу жашчыкъны оюну, иши да бирге болгъандыла. Аталары малла бла къошладан къайтыр заманнга ала отун жыйышдыргъандыла. Уллу тёшлеге мюшкериге, артишге  барсала уа таш тёнгеретип ойнагъандыла.

Кечикген танышыу

Бу адам бла мен репрессиялагъа тюшгенлени бёлюмюнде танышханма. Анда башха миллетден адамла кёпдюле. Ол аланы араларында жарыкъ бети, акъыллы кёзлери бла айырмалы болгъанын биринчи кюн окъуна ангылагъанма.  Аны атасыны юсюнден хапары сейирди:

Дуния кезиудю

Кёргеним-эшитгеним

Комендантла кёчгюнчюлеге къаллай азап сынатханларын кёпле тутадыла эслеринде. Аланы асламысы къош парийледен башха тюйюл эдиле. Юрмей, къапмай, элгендирмей сёлешалмаучу жаныуарла.

Адамлыкъ - ол огъурлукъну аманлыкъдан айыра билиудю

Халкъ бек узакъ ёмюрледен бери да таула арасында ёзенледе жашап келгенди. Андан болур, адамларыны къылыкълары, адеплери, къаялача, къаты, дангыл тюзлеча, кенг, мол жюрекли болгъанлары. Миллетибиз, адамлыкъны ата-бабаларындан келген ол иги шартларына кертичи бола, ташча чыныкъгъанды, намысны, кеси къыйыны бла баш кечиндириуню бек алгъа салгъанды, багъалы кёргенди.

Мадарымлы, жигерли ата-бабаларыбыз

Чегем ауузунда акъылманыбыз туугъан юйге арт жыллада кёп адам жюрюйдю. Тетууланы Хадис «Къайсыннга жюз атлам» деген проектни жашаугъа кийирип башлагъанлы, къонакъла ары тыш къыралладан окъуна жетедиле.

Жесир

Онсегизинчи ёмюрню ал жылларында Черек ауузунда жашагъан байлагъа, бийлеге тау артындан дюгерден эм башха жерледен да жесир сабий урлап келген тёре болгъанды. Жесирге алыннган ма аллай къызчыкъны юсюнденди мени таматаладан эшитген хапарым.
- Къызым, жаным, бар да Бадиматланы жез тазларын алып келчи, бир бек керек болады, эрттенликде келтирирме де, - деди юч сабийли чеченли ана кесини алтыжыллыкъ тамата къызчыгъына. Къызчыкъ, юйюнден чартлап чыкъды да, орам бла ёрге чапды. Анасы Хаймат а, ол кёз туурадан ташайгъынчы ызындан къарай кетип: «Муну манга Аллах къызгъанмасын», - деди.

Страницы

Подписка на RSS - Жамауат